Gminy zostały zobowiązane przez ustawodawcę do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK), które zapewniają przyjmowanie także odpadów zielonych. Tym samym ustawodawca przewidział sytuację, w której te odpady są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wyr. WSA w Poznaniu z 18.7.2018 r., IV SA/Po 516/18).

Stan faktyczny

Gmina uchwaliła, że odpady zielone mieszkańcy mają przywozić do PSZOK uzasadniając to koniecznością ograniczenia kosztów. Wojewoda uznał, że gmina musi zapewnić odbiór odpadów wprost z nieruchomości i wniósł skargę do WSA. Skarżący wskazał, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina powinna zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości. Wojewoda wskazał, że odpady zielone są odpadami komunalnymi, zatem gmina jest zobowiązana do ich odbioru, przy czym przez odbieranie rozumie się odbieranie odpadów z nieruchomości.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd uznał, że zarzuty wojewody są bezzasadne. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą PSZOK w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie m.in. odpadów zielonych. Tym samym wyklucza to możliwość uznania, że odpady zielone powinny być bezwzględnie odbierane z nieruchomości mieszkańców. Zdaniem sądu zaskarżona uchwała zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich odpadów komunalnych.

Ważne

Gmina może zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się odpadów komunalnych na trzy sposoby:

  • odbieranie odpadów z nieruchomości,
  • przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów, oraz
  • zapewnianie przyjmowania odpadów przez gminę w inny sposób, zgodny z prawem

– wyrok WSA w Poznaniu z 18.7.2018 r., IV SA/Po 516/18.