Odpłatność za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Takie rozwiązanie ma wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom pozwolić na skorzystanie z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis.

Nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

  • przedsiębiorców (duże firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • osób fizycznych np. właścicieli garaży,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktura osiedlowa, pawilony handlowe),
  • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw.

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1.1.1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów JST o cenie wykupu będą decydować władze gminy.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

PCC

Jednocześnie Sejm znowelizował ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany polegają na:

  • wprowadzeniu 6% stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.
  • zniesieniu 2% PCC w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź