Zmiany wprowadzają rozwiązania mobilizujące dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również maja ich zniechęcić do narzucania nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

Zmiany w terminach zapłaty

W ustawie z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118; dalej: TransHandlZapU) dodano definicję świadczenia pieniężnego, przez które rozumie się wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej.

Wprowadzono skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni.

Termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Zapis w umowie określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny.

Wyższe odsetki za zwłokę

Podniesiono wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Obecnie wysokość odsetek ustawowych jest ustalana na podstawie sumy wartości stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych (9,5%). Po zmianie odsetki za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych będzie liczona poprzez dodanie do wartości stopy referencyjnej NBP dziesięciu punktów (jeśli stopa nie ulegnie zmianie będzie to 11,5%)

Na największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych nałożony został obowiązek przekazywania ministrowi ds. gospodarki corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty.

Zmiany w postępowaniu cywilnym

W ustawie z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) wprowadzono zmiany polegające na uproszczeniu procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w rozumieniu TransHandlZapU, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł. Powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

Zmiany w podatkach

W zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych wprowadzono przepisy mające na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym tzw. „złych długów”.

Nieuczciwa konkurencja

W ustawie z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.