Jakie regulacje ulegną zmianie?

Obecnie podstawowe kwestie związane z zakresem ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; dalej: SzczegZakrDanDeklR). I to w tym akcie wykonawczym resort planuje w najbliższym czasie wprowadzić zmiany, których celem jest uproszczenie i ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych. Projekt rozporządzenia zmieniającego został opublikowany 17.3.2021 r. na stronach RCL (numer w wykazie prac: 316). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, celem zmian jest doprecyzowanie przepisów pod względem merytorycznym i formalnym. Zaproponowane rozwiązania mają ułatwić wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych.

Zmiana dotycząca oznaczenia „MPP” w pliku JPK_VAT

Zgodnie z projektem oznaczenie „MPP” będzie dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Oznacza to, że oznaczenie MPP będzie miało zastosowanie nie tylko do transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

Dotychczasowo oznaczenie MPP stosowano przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczyło więc jedynie transakcji, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej: VATU) i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Nowe zasady prezentacji paragonów stanowiących faktury uproszczone i faktur dokumentujących przejazd autostrad

W projekcie uregulowany został zbiorczy sposób wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone. Podatnicy nie będą już zobowiązani do wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Po zmianach paragony takie będą mogły być wykazywane zbiorczo. Dodatkowo ustawodawca zaproponował by zbiorczo były wykazywane także faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, udokumentowane biletem jednorazowym (wystawionym przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami). Zaproponowana zmiana jest odpowiedzią resortu na wątpliwości zgłaszane przez podatników w tym zakresie.

Modyfikacja i doprecyzowanie symboli GTU

Kolejna ważna zmiana, jaką planuje wprowadzić resort jest modyfikacja oznaczeń w zakresie grup towarów i usług. Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje oznaczenia GTU. W celu wyeliminowania różnic pomiędzy strukturą JPK_VAT z deklaracją a wskazanymi w SzczegZakrDanDeklR oznaczeniami resort planuje zmienić sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Po zmianach poszczególne kody będą wyglądać następująco:

GTU_01 – napoje alkoholowe.

GTU_02 – paliwa.

GTU_03 – oleje i smary.

GTU_07 – pojazdy i części samochodowe.

GTU_09 – produkty lecznicze i wyroby medyczne.

GTU_10 – nieruchomości.

GTU_12 – usługi niematerialne.

GTU_13 – transport i magazynowanie.

W poniższej tabeli omówione zostały najważniejsze zmiany związane z modyfikacją kodów GTU.

Doprecyzowany kod Zakres doprecyzowania Uwagi
GTU_01 W projekcie doprecyzowano, że oznaczenie GTU_01 będzie dotyczyło napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Zmiana wprowadzona w celu eliminacji wątpliwości podatników, jakie konkretnie towary powinny się mieścić pod pojęciem napojów alkoholowych oznaczonych kodem GTU_01
GTU_03 Doprecyzowano, że oznaczenie to nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa VATU i podlegających oznaczeniu w kodzie GTU_02. Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń dla tych samych dostaw oleju opałowego.
GTU_06 Doprecyzowano, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 VATU, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana kodem GTU_06. Zmiana wprowadzona dla przejrzystości zapisu.
GTU_07 Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708. Doprecyzowanie przepisu w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.
GTU_08 Wskazano, że oznaczenie GTU_08 dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do VATU, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika. Zmiana wprowadzona dla przejrzystości zapisu.
GTU_09 Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_09 dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne. Doprecyzowanie przepisu.
GTU_10 Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_10 dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 VATU. Doprecyzowanie przepisu.
GTU_12 Powiązano kod GTU_12 z symbolem PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Doprecyzowanie przepisu.
Ważne

Resort finansów w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych przewidział także, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane kodem GTU.

Zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem „TP”

Kolejne zmiany wiążą się z obowiązkiem oznaczania transakcji symbolem „TP”. Z projektu wynika, że wprowadzona zostanie regulacja wskazująca, że oznaczenie „TP” odnosi się dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Proponowana zmiana ma służyć uproszczeniu realizacji obowiązków ewidencyjnych, tak aby podatnicy nie musieli oznaczać transakcji, które nie miałyby adekwatnego znaczenia dla celów analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

Ważne

Transakcje przekraczające 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być oznaczane „TP”.

W projekcie wyjaśniono także, co uznaje się za transakcję zawartą pomiędzy podmiotami powiązanymi. W projekcie podkreślono, że chodzi o powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 VATU, czyli powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm., dalej: PDOFizU) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).W przypadku wystapienia takich powiązań należy stosować oznaczenie TP.

Ważne

Z obowiązku oznaczania transakcji symbolem TP będą wyłączone dostawy towarów oraz świadczenia usług, w sytuacji, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą będą wynikały wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Doprecyzowanie zakresu danych przy imporcie towarów

W projektowanych regulacjach doprecyzowano, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej. Jak wskazano w uzasadnieniu zmiana ta została wprowadzona w celu wyeliminowania wątpliowści interpretacyjnych (sama deklaracja importowa zawiera takie dane).

Jak ująć obniżenie podatku naliczonego z faktury korygującej kiedy nie otrzymano korekty?

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus wprowadzono rozwiązanie, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a VATU, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Projektowane przepisy przejściowe umożliwią podatnikom korzystnie z dotychczasowych wzorów struktury JPK_VAT z deklaracją jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji.

Należy jednak zauważyć, że projekt z 9 marca br., opublikowany 17 marca, przekazany do opiniowania do 6 kwietnia br., przewiduje że część kluczowych dla podatników zmian dotyczących raportowania VAT ma dotyczyć rozliczeń już za kwiecień br.