1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Z tym samym dniem ulegnie zmianie art. 31 ust. 1 ustawy z 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.), na podstawie którego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych. Nowe rozporządzenie wydane na podstawie zmienianego art. 31 musi dostosować zasady przekazywania danych do zmian wprowadzonych ustawą z 22.11.2018 r., a także wprowadza inne zmiany porządkujące i doprecyzowujące obowiązujące przepisy.

Obowiązek przekazywania dodatkowych informacji

W porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem MEN z 11.8.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. poz. 1653) projekt rozporządzenia rozszerza zakres gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli (§ 29 projektu rozporządzenia). Jako przyczynę nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela wskazano również:

  1. zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14 (art. 67e ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU),
  2. urlop szkoleniowy  (art. 103 KP),
  3. urlop okolicznościowy (§ 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632),
  4. czas niezdolności do pracy powyżej 33 dni (art. 92 § 4 KP). 

Rozszerzeniu uległ także zakres danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie (§ 16 pkt 1 projektu). Dodano następujące przypadki:

  1. wydano w stosunku do nauczyciela negatywną ocenę pracy w trybie i na zasadach określonych w art. 6a KartaNauczU,
  2. cofnięto nauczycielowi skierowanie do nauczania religii, 
  3. nauczyciel nie usprawiedliwił brak zgłoszenia na badania okresowe lub kontrolne. 

W zakresie spraw dotyczących kwestii kadrowych w projekcie rozporządzenia w § 31 doprecyzowano zakres danych dziedzinowych dotyczących wysokości wynagrodzenia. Uchylono przepis stanowiący o gromadzeniu danych dotyczących jednorazowego zasiłku dla nauczyciela na zagospodarowanie w związku z uchyleniem art. 61 KartaNauczU. Jednocześnie katalog danych dotyczący wynagrodzenia został poszerzony o kolejny punkt w zakresie wynagrodzenia wypłaconego za czas urlopu wypoczynkowego. W zakresie danych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenia zawodowego nauczycieli dodano do katalogu informacje o nauczycielach, którzy odbyli szkolenia branżowe realizowane w trzyletnich cyklach w wymiarze 40 godzin (art. 70c KartaNauczU).

Dane dotyczące organizacji procesu nauczania

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmienia się termin przekazywania danych dotyczących spełnienia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej z terminu 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym na termin końca III kwartału. Do SIO będą również przekazywane opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (§ 7 pkt 11 projektu rozporządzenia). Zgodnie z nowoprojektowanym § 10 dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie będą zbierane według klas i płci. Dane dotyczące uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej będą zbierane według klas.

Zgodnie z § 9 projektu rozporządzenia w ramach danych, dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą gromadzone dane o liczbie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie zwiększonym finansowaniem także tych uczniów, którzy korzystają z takiej pomocy, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.