Podniesienie poziomu minimum ustawowego, obniżenie pierwszego progu podatku dochodowego od osób fizycznych, podniesienie kosztów uzyskania przychodów (KUP), obniżenie kwoty zmniejszającej podatek – te zmiany wpłyną na kwotę minimalnej płacy netto w przyszłym roku. To jeszcze nie wszystkie nowości. Kolejną jest wyłączenie od 1.1.2020 r. dodatku stażowego z grupy składników przy ustalaniu, czy konkretny pracownik otrzymuje co najmniej płacę minimalną.

Różne wartości netto

Dnia 1.10.2019 r. spada pierwsza stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% i w obniżonej wysokości będzie obowiązywać w 2020 r. (drugi stawka skali podatkowej pozostaje na poziomie 32%). Z początkiem przyszłego roku zmienią się:

 • podstawowe KUP na 250 zł miesięcznie, a KUP podwyższone – na 300 zł, 
 • kwota zmniejszająca podatek na 525,12 zł i tym samym ulga podatkowa stanowiąca 1/12 tej kwoty zmniejszającej podatek, odliczana od zaliczki na podatek dochodowy, jeśli pracownik złoży oświadczenie PIT-2 – na 43,76 zł.

Nic się nie zadzieje natomiast w kwestii finansowanych przez pracownika składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalna – 9,76%, rentowa – 1,5%, chorobowa – 2,45%) oraz zdrowotne (9%, a odliczana od podatku – 7,75%). W takim razie minimalne wynagrodzenie netto dla pracownika pełnoetatowego będzie w 2020 r. wynosić:

 1. 1920,62 zł – z podstawowymi KUP i uldze podatkowej, 
 2. 1876,62 zł – z podstawowymi KUP i braku ulgi podatkowej, 
 3. 1928,62 zł – z podwyższonymi KUP i uldze podatkowej, 
 4. 1884,62 zł – z podwyższonymi KUP i braku ulgi podatkowej.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i rodzicielskich

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2020 r. najniższa podstawa wyniesie 2243,54 zł.

Taka sama będzie minimalna podstawa dla świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2018 r. – 39 000 zł.

Podstawa wymiaru składek osób prowadzących działalność

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić 780 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji).

Tyle samo będzie wynosić minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których roczny przychód z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców/świadczeniobiorców

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje przepisy o zleceniu stanowi co najmniej wartość wynagrodzenia za pracę, w 2020 r. wyniesie 2600 zł.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2020 r. to 1950 zł (75% minimalnego wynagrodzenia).

Tyle samo wyniesie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie stanowić w 2020 r. dwukrotność minimalnej płacy, czyli 5200 zł.

Refundacja składek

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć w 2020 r. wartość 7800 zł (300% minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności

Kwota 2600 zł będzie stanowić ponadto w przyszłym roku minimalną wysokość:

 • wynagrodzenia za przestój,
 • odszkodowania, którego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu, 
 • wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, w której odpłatności w ogóle nie określono lub określono, ale inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc

Wartość dodatku

za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia

Styczeń

3,10 zł

(2600 zł : 168 godz.) x 20%

Luty

3,25 zł

(2600 zł : 160 godz.) x 20%

Marzec

2,95 zł

(2600 zł : 176 godz.) x 20%

Kwiecień

3,10 zł

(2600 zł : 168 godz.) x 20%

Maj

3,25 zł

(2600 zł : 160 godz.) x 20%

Czerwiec

3,10 zł

(2600 zł : 168 godz.) x 20%

Lipiec

2,82 zł

(2600 zł : 184 godz.) x 20%

Sierpień

3,25 zł

(2600 zł : 160 godz.) x 20%

Wrzesień

2,95 zł

(2600 zł : 176 godz.) x 20%

Październik

2,95 zł

(2600 zł : 176 godz.) x 20%

Listopad

3,25 zł

(2600 zł : 160 godz.) x 20%

Grudzień

3,10 zł

(2600 zł : 168 godz.) x 20%

Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych*

Rodzaj potrąceń

Podstawowe KUP, ulga podatkowa

Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej

Podwyższone KUP, ulga podatkowa

Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

1920,62 zł

1876,62 zł

1928,62 zł

1884,62 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1440,47 zł

1407,47 zł

1446,47 zł

1413,47 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1728,56 zł

1688,96 zł

1735,76 zł

1696,16 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

1920,62 zł

1876,62 zł

1928,62 zł

1884,62 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1536,50 zł

1501,30 zł

1542,90 zł

1507,70 zł

*Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r.).

Ważne

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2020 r. będzie wynosić 17 zł.