Pierwsza z dat została wprowadzona nowelizacją z 21.1.2021 r. do specustawy, czyli ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Następne zostały wskazane we wchodzącym w życie 1.2.2021 r. rozporządzeniu Rady Ministrów z 19.1.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152, dalej: rozporządzenie). O poszerzeniu grupy branż, które mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników na jego podstawie pisaliśmy w tekście „Wnioski o pomoc branżową na ochronę miejsc pracy w dwóch terminach”. Pozostałe formy pomocy przedstawiamy poniżej.

Ponowne świadczenie postojowe

Zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia, o ponowne świadczenie postojowe mogą wystąpić osoby, które:

  • prowadziły na dzień 30.11.2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli – musi to potwierdzać rejestr REGON ze wskazanej daty,
  • uzyskały przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego – wymagane jest oświadczenie w tej sprawie, które jest częścią wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje raz albo dwa razy – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej (patrz tabela). Zostanie przyznane na zasadach art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy z modyfikacjami wynikającymi z rozporządzenia. Taką modyfikacją jest wyłączenie warunków o zawieszaniu działalności, wskazanych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 7 specustawy.

 

Kody działalności gospodarczej uprawniające do ponownego świadczenia postojowego

Kod działalności Rodzaj działalności przypisany do kodu
Prawo do jednorazowego ponownego świadczenia
47.71.Z

47.72.Z

sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z

47.82.Z

47.89.Z

sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach

– żywności, napojów, wyrobów tytoniowych

– wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

– pozostałych wyrobów

Prawo do maksymalnie dwukrotnego ponownego świadczenia
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
55.10.Z

55.20.Z

55.30.Z

– hotele i podobne obiekty zakwaterowania

– obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

– pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A

56.10.B

56.21.Z

56.29.Z

56.30.Z

– restauracje oraz inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

– pozostała usługowa działalność gastronomiczna

– przygotowywanie i podawanie posiłków

59.11.Z

59.12.Z

59.13.Z

59.14.Z

59.20.Z

 

– działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz projekcji filmów

74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A

79.12.Z

79.90.A

79.90.C

– działalność agentów turystycznych, organizatorów turystyki oraz

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

– pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.59.A

85.59.B

– pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych, edukacji artystycznej, nauki jazdy i pilotażu,

– pozostałe formy pozaszkolne edukacji nigdzie niesklasyfikowane

– nauka języków obcych

86.10.Z działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowana w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A

86.90.D

działalność fizjoterapeutyczna i

paramedyczna

90.01.Z

90.02.Z

działalność związana z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych
90.04.Z

91.02.Z

działalność obiektów kulturalnych i muzeów
93.11.Z

93.13.Z

93.19.Z

96.04.Z

– działalność obiektów sportowych oraz służących poprawie kondycji fizycznej

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

– pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

93.29.A

93.29.B

93.29.Z

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia oraz inna rozrywka

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym gdzie indziej niesklasyfikowana

96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest przyznawana według reguł z art. 15zze4 specustawy, ale ze zmianami wynikającymi z § 7-9 rozporządzenia. Zatem mogą się o nią ubiegać osoby, które:

  • mają status mikro– lub małego przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 prawa przedsiębiorców),
  • 30.11 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli dotyczącej ponownego świadczenia postojowego, a także oznaczoną kodem 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), co potwierdza rejestr REGON w brzmieniu z tego dnia,
  • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • nie zawiesiły działalności w trybie prawa przedsiębiorców na okres obejmujący 30.11.2020 r.

Wniosek muszą złożyć najpóźniej do 31.3.2021 r.

Zwolnienie ze składek

Na mocy § 10 rozporządzenia możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń́ Pracowniczych oraz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres:

  • od 1.1.2021 r. do 31.1.2021 r. – przy prowadzeniu na dzień 30.11.2020 r. przeważającej działalności oznaczonej kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (patrz tabela dotycząca ponownego świadczenia postojowego) albo
  • od 1.12.2020 r. do 31.1.2021 r. – przy prowadzeniu działalności gospodarczej na dzień 30.11.2020 r. oznaczonej według PKD jako przeważająca pozostałymi (poza wymienianymi w poprzednim punkcie) kodami, uprawniającymi  do ponownego świadczenia postojowego (patrz tabela powyżej), a także kodami 49.32.Z (działalność taksówek osobowych) i 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy).

Każdy wnioskodawca musi być zarejestrowany jako płatnik składek przed 1.11.2020 r. Dodatkowy warunek dotyczy spadku przychodów z działalności. Ma on wynosić minimum 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie będzie natomiast uwzględniana liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresy prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy.

Ważne

Deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za okresy zwolnienia ze składek muszą być przesłane do ZUS do 28.2.2021 r., a wniosek o zwolnienie ma być złożony do 31.3.2021 r.

15.3.2021 r. to nowa data graniczna składania wniosków o zwolnienie ze składek za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r. Pierwotnie przypadała na 30.11.2020 r. i upłynęła zanim art. 31zo ust. 8 i art. 31zp specustawy zaczęły obowiązywać. Teraz mogą występować o zwolnienie płatnicy składek:

  • prowadzący na dzień złożenia wniosku jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD kodami 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z,
  • świadczący usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z bądź prowadzi muzeum w rozumieniu przepisów o muzeach.

Jest to możliwe dzięki dodaniu do art. 31zp ust. 1 pkt 3a specustawy na mocy art. 1 pkt 30 lit. a) nowelizacji z 21.1.2021 r. (Dz.U. poz. 159).