Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z tym obowiązek powstanie od 1.7.2021 r. dla podmiotów prowadzących działalność o charakterze:

  1. fryzjerskim,
  2. kosmetycznym i kosmetologicznym,
  3. budowlanym,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczym,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wymogi techniczne nowych kas

Zgodnie z przepisami ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, o czym mowa w art. 111a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Takie kasy u niektórych podatników zostały już wprowadzone od 1.1.2020 r., a cześć z nich używa ich od 1.1.2021 r., np. w podmiotach świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Ulga na zakup nowej kasy

Część podatników będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup takiej kasy. Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, a także podatnicy u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.