Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, które zacznie obowiązywać od 1.7.2021 r. Wprowadzenie zmian we wzorach formularzy NIP‑2, NIP‑7, ZAP‑3 i NIP‑8wynika z dostosowań w związku z ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751) oraz innych dostosowań związanych m.in. z optymalizacją zakresu potrzebnych danych i uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Na podstawie art. 13 ww. ustawy z 12.4.2019r. traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2018r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 2496).

Dotychczasowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających mogą być stosowane nie dłużej niż do 31.12.2021 r.