Na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 3 VATU i § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 10.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1059) od 1.7.2021 r. powadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line będą musieli podatnicy, którzy świadczą usługi:

– fryzjerskie,

– kosmetyczne i kosmetologiczne,

– budowlane,

– w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawnicze,

– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obowiązki przy wprowadzeniu kasy on-line

Podatnicy, którzy będą wymieniać kasę fiskalną starego typu na kasę on-line, muszą nabyć kasę, które posiada potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych od prezesa Głównego Urzędu Miar. Trzeba też zawrzeć umowę z serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia i przeprowadzić proces instalacji, fiskalizacji kasy. Podatnik ma też obwiązek zapewnić kasie on-line stałe połączenie z siecią teleinformatyczną – Centralnym Repozytorium Kas (CRK), który prowadzony jest przez Krajową Administrację Skarbową. System ten służy do analizowania m.in. poprawności transakcji dokonywanych przez podatników.

Odroczenie obowiązku wprowadzenia kasy on-line

Podatnicy, którzy nie zdążą z wprowadzeniem kasy on-line od 1.7.2021 r. (np. z powodów finansowych) mogą wnioskować indywidulanie o odroczenie tego terminu na podstawie art. 48 § 1 ordynacji podatkowej. Muszą jednak taki wniosek złożyć do urzędu skarbowego, w którym się rozliczają przed upływem tego terminu. Możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu jest możliwe jeśli wynika z ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Zatem w uzasadnieniu podatnik musi wyczerpująco uzasadnić przyczyny złożenia wniosku np. trudności finansowych wynikających z pandemii. Ponadto podatnik we wniosku powinien podać nowy termin, w którym zobowiązuje się do instalacji kasy on-line. Organ podatkowy powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jest to decyzja uznaniowa, którą organ wydaje po analizie sytuacji podatnika.