Obowiązujące od 1.7.2020 r. przepisy dotyczące m.in. raportowania schematów podatkowych (MDR) wynikają z ustawy z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. poz. 1106).

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Na promotorów, korzystających i wspomagających nałożono obowiązek zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26.6.2018 r. do 30.6.2020 r. Terminy wskazane w nowelizacji ustawy przewidziane na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych zostaną przedłużone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Na razie jest to projekt i wynika z niego, że:

  • dla promotora termin na takie raportowanie to 31 stycznia 2021 r.,
  • dla korzystającego14 lutego 2021 r.
  • dla wspomagającego14 lutego 2021 r.
  • dla przekazania danych korzystającego30 kwietnia 2021 r

Raportowanie ma odbywać się na podstawie nowej schemy (XML – „struktury logicznej”), co oznacza konieczność ponownego zaraportowania (na nowej schemie) schematów podatkowych.

Podpisywanie MDR-3

Zmianie ulegnie krąg osób uprawnionych do podpisywania informacja MDR-3 (art. 86j § 4 OrdPU). Informacja MDR-3 będzie mogła być podpisana przez:

1) osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,

2) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Polski,

3) osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników – przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.

Zmiany te mają ułatwić podatnikom niebędącym osobami fizycznymi składanie MDR-3.

Pełnomocnictwa szczególne dotyczące MDR

Wprowadzony art. 86na OrdPU przewiduje, że pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b–86ia OrdPU (tj. przekazywania schematów podatkowych) upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej. Pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b–86i OrdPU, w brzmieniu dotychczasowym, złożone i nieodwołane do 30 czerwca 2020 r. stają się pełnomocnictwami szczególnymi, o których mowa w dodanym art. 86na OrdPU.

Wymiana informacji między państwami

W oparciu o planowane nowe przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Szef KAS będzie zobowiązany do przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich UE informacji o schematach transgranicznych, jednocześnie do Komisji Europejskiej będzie przekazywał „roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych oraz jej praktyczne wyniki”.