Zmiany zostają wprowadzone ustawą z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106) i dotyczą trzech zakresów:

1. podatków dochodowych

W zakresie podatków dochodowych celem regulacji jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29.5.2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (dalej: ATAD 2). Zmiany te mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. W przypadku gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów mogą występować niedopasowania hybrydowe . Może to powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania

przychodów (DD – double deduction) lub z jednej strony zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

i brak zaliczenia do przychodów po drugiej stronie (D/NI – deduction/no inclusion). Przepisy wynikające z ATAD 2 obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich i nakazują wprowadzenie uregulowań, które spowodują odmowę zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodów lub nakażą zaliczenie kwoty do przychodu.

2. VAT

W zakresie VAT celem zmian jest implementacja przepisów dyrektywy Rady UE (2018/1910) z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE. Zmiany dotyczą usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT w obszarach:

1) wprowadzenia uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z procedury magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym;

2) zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych;

3) uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej

za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

3. informacji o schematach podatkowych (MDR)

W zakresie informacji o schematach podatkowych zmiany mają na celu dopełnienie wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.5.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: dyrektywa MDR) oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie informacji o schematach podatkowych.