Elektroniczne sprawozdania

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz autoryzuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ̶ art. 45 ust. 1f Ustawy z 29.9.1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 395 ze zm.; dalej RachunkU). Natomiast sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formatach udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów (art. 45 ust. 1g RachunkU). Także sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, przygotowuje się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów (art. 45 ust. 1h RachunkU).

Audytor badając sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania wykonuje również w formie elektronicznej i potwierdza je kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Składanie sprawozdania do organu skarbowego

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) będą przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, w terminie złożenia zeznania, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g RachunkU. Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępni naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz Ministrowi Finansów.

Natomiast podatnicy CIT, z wyjątkiem wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będą jak dotychczas przekazywać sprawozdania finansowe (wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli podmiot nie był zwolniony z obowiązku badania) do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Przepisy te obowiązują od 1.10.2018 r., zatem sprawozdania finansowe oraz związane z nimi dokumenty za 2017 r. będą jeszcze składane w dotychczasowej formie.