Zastosowanie PKWiU w podatkach dochodowych

Od 1.1.2016 r. obowiązuje PKWiU 2015, ale tyko do celów statystycznych a nie do celów podatkowych. 

W treści ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) oraz ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43; dalej: RyczałtU) nadal znajduje się odwołanie do PKWiU 2008.

Wynika to z nowelizacji rozporządzenia z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676), w której postanowiono, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, a także do celów VAT – PKWiU 2008 znajduje zastosowanie do 31.12.2019 r.

PKWiU 2015 w podatkach dochodowych 

A zatem konieczne stało się z 1.1.2020 r. wprowadzenie zmian w ustawach podatkowych mających na celu dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU 2015. Zmiany mają charakter dostosowawczy. Zmiany te polegać mają na przyporządkowaniu symboli i nazw grupowań PKWiU 2015 w miejsce symboli i nazw grupowań PKWiU 2008, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych. Zmiany miałby zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2020 r. Na razie projekt zmian do ustaw podatkowych przygotowywany jest przez ministerstwo finansów.

Przejście na CN i PKWiU 2015 w VAT

W przypadku VAT na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) od 1.1.2020 r. również nastąpi przełożenie obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług). Większość tych zmian pozostanie neutralna dla obecnie obowiązujących regulacji. Zmiany nastąpią w obszarze stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie krajowym oraz stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.