Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 2397) obowiązują od 1.1.2020 r. Wprowadzenie nowych wzorów wynika ze zmian w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), które dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rozwiązania – zwolnienia części przychodu (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia zawartych z firmą) uzyskanego przez osoby młode, do ukończenia 26. roku życia z podatku, które musi zostać odzwierciedlone w formularzu podatkowym w sposób pozwalający na prawidłowe złożenie zeznania podatkowego za 2019 r., a także zmian w zakresie skali podatkowej, w tym kwoty zmniejszającej podatek, podwyższenia kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – konieczna jest zmiana wzorów deklaracji, informacji i oświadczeń w PIT. Stąd w nowym rozporządzeniu wprowadza się nowe wzory:

1) oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3;

2) deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR;

3) informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, (IFT–1/IFT–1R).

Wzory nowych formularzy, co do zasady, mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2019 r., z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r.