W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1134 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 21.5.2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa dotyczące zabezpieczenia zabytku przed pożarem, a także przed kradzieżą lub innym zagrożeniem.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono zaś wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa. Wynika z niego m.in., że na terytorium RP zabytek wpisany na listę, w czasie przewożenia, podlega ochronie wykonywanej przez konwojenta, czyli pracownika ochrony specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w rozumieniu ustawy z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia. Natomiast na terytorium państwa innego niż RP zabytek w czasie przewożenia podlega ochronie przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania na terenie tego państwa działalności w zakresie ochrony osób i mienia z bronią.

Właściciel lub posiadacz zabytku, odpowiadający za organizację przewożenia zabytku, przekazuje pisemną informację dotyczącą przewożenia zabytku państwowej instytucji kultury, której celem statutowym jest wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów, koordynującej i sprawującej nadzór nad przewożeniem zabytku. Instytucja ta przekazuje otrzymaną informację Policji.