W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.; dalej: PrOśw) dodano art. 30a, z którego wynika, że inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w PrOśwprzetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów.

Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w wymienionych podmiotach oświatowych mają obowiązek zachować w poufności informacje uzyskane w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Przepisu tego nie stosuje się jednak:

  • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  • w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.
Ważne

Takie samo brzmienie otrzymał art. 13b dodany do ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).

Ponadto dodano zapis, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 68 pkt 12 PrOśw).

Natomiast w ustawie z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) zmieniono art. 85w ust. 4, zgodnie z którym administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W poprzednim brzmieniu tego przepisu było odwołanie do art. 7 pkt 4 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).