1. Obrót instrumentami finansowymi

W ustawie z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.; dalej: ObrInstrFinU) wprowadzono zasadę, że firmy inwestycyjne będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO nie mają obowiązku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobie, które dane dotyczą), w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom (art. 83k ObrInstrFinU).

Ponadto, Prezes UODO ma prawo – w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań – żądać ujawnienia danych stanowiących tajemnicę zawodową będących w posiadaniu osób wymienionych w art. 148 ObrInstrFinU, tj. maklerów i doradców, osób wchodzących w skład organów statutowych firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych itd. (ar 149 pkt 14 ObrInstrFinU).

2. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ustawie z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 298 ze zm.; dalej: NadzRynFinU) dodano art. 4a, zgodnie z którym:

  • dla realizacji celu, o którym mowa w art. 2 NadzRynFinU (celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przetwarza dane osobowe, w tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia (dane takie mogą przetwarzać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy, natomiast KNF przetwarza te dane przez okres 25 lat);
  • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych), nie wpływa na przebieg i wynik postępowań, innych czynności nadzorczych, a także na korzystanie z uprawnień, możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wykonanie obowiązków związanych z podaniem do publicznej wiadomości przez KNF informacji o popełnieniu przestępstwa;
  • KNF jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sąd polubowny, o którym mowa w art. 18 ust. 1 NadzRynFinU, oraz przez komisje egzaminacyjne, o których mowa w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.