W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Inspekcja Ochrony Środowiska

W ustawie z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm.; dalej: IOŚU) do art. 2 dodano przepisy ust. 4-8. Wynika z nich, że w przypadku niecierpiącym zwłoki organy Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), realizując zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1, 1a i 3 IOŚU (m.in. kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska, kontrolę przestrzegania przepisów o przestrzeganiu czystości w gminach, podejmowanie decyzji w spawie naruszeń), wykonują obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji przekazywanych w ramach tego obowiązku w BIP na stronie podmiotowej urzędu, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w widocznym miejscu.

W związku z przetwarzaniem przez organy IOŚ danych osobowych w toku realizacji wymienionych wyżej zadań prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (chodzi o prawo dostępu do wszelkich źródeł informacji, jeżeli dane zebrano od osoby, której dane nie dotyczą), przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Organy IOŚ informują o tym ograniczeniu odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej właściwego organu IOŚ.

Wspomniane wyżej dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

  • dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
  • pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (chodzi o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych), nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska wspomnianych wyżej zadań.

2. Prawo łowieckie

W ustawie z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.; dalej: PrŁow) wprowadza się zmiany w zakresie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody. Dodano art. 21a PrŁow, zgodnie z którym osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający:

  • imię i nazwisko;
  • adres miejsca zamieszkania;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dane kontaktowe;
  • podpis.

W celu weryfikacji tożsamości osoba przystępująca do wspomnianego egzaminu okazuje komisji egzaminacyjnej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.