W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W ustawie z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 ze zm.; dalej: GazCieplU) rozszerzono zakres informacji, które obejmuje Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji (dalej: system emisji) w odniesieniu do podmiotów korzystających ze środowiska. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 GazCieplU, system emisji obejmuje informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, osobach uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów oraz osobach będących użytkownikami Krajowej bazy:

  • imię i nazwisko;
  • nazwę podmiotu i jego formę prawną;
  • adres miejsca zamieszkania;
  • adres siedziby;
  • adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
  • nr telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego;
  • PESEL, a w przypadku braku PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • REGON, NIP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Ponadto, dane osobowe przetwarzane w ramach systemu emisji podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wy-dane przez administratora danych, a także pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności. Podobną treść ma ust. 2 dodany do art. 7 ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.).