W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Prawo geodezyjne i kartograficzne

W ustawie z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart) dodano art. 5a, z którego wynika, że w związku z przetwarzaniem przez Głównego Geodetę Kraju, marszałków województw, starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów, organów i podmiotów tworzących i utrzymujących zintegrowany system informacji o nieruchomościach oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego danych osobowych uzyskanych odpowiednio przy:

1) prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) przechowywaniu kopii zabezpieczających baz danych,

3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

4) tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,

5) prowadzeniu postępowań kontrolnych,

6) wydawaniu dzienników praktyki zawodowej (art. 44b ust. 5 PrGeodKart), oraz prowadzeniu rejestrów wydanych dzienników praktyki zawodowej,

7) nadawaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

8) prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych

– prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (prawo dostępu do wszelkich informacji o źródłach, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą), w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano.

Dane osobowe, o których mowa wyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na: dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, a także na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy. Ponadto, ww. podmioty informują o powyższym ograniczeniu przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane są przetwarzane.

W przypadku gdy okres przechowywania tych danych osobowych nie wynika z przepisów ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.; dalej: NarZasArchU) albo przepisów odrębnych, wymienione wyżej podmioty przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b NarZasArchU (patrz np. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [Dz.U. z 2011 r. Nr 11, poz. 67]).

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie wpływa na realizację zadań wskazanych w art. 5a ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 PrGeodKart.

2. Prawo budowlane

W podobnym zakresie, jak ten w PrGeodKart, wprowadzono zmiany w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej: PrBud), tj. w dodanych przepisach art. 84aa i art. 84ab PrBud. W związku z przetwarzaniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje także w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Podobnie rozwiązano tez kwestie zabezpieczania tych danych, informowania o ograniczeniu, czy wpływu żądania z art. 18 ust. 1 RODO.

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Podobnie przestawia się nowelizacja ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: PlanZagospU), gdzie wprowadzono nowe art. 8a i art. 8b. W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w PlanZagospU, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje również, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Podobnie, jak w powyższych nowelizacjach, rozwiązano kwestię zabezpieczenia tych danych, okresu ich przechowywania, a także wpływu na postępowanie żądania z art. 18 ust. 1 RODO.

Ponadto, nałożono na wójta, burmistrza i prezydenta miasta dopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO na zasadach określonych w przepisach art. 11a, art. 17a i art. 37b ust. 7 PlanZagospU, a także dopełnienie tego obowiązku przez zarząd województwa (art. 38b ust. 6 PlanZagospU) oraz marszałka województwa (art. 41 ust. 1 PlanZagospU).