Tryb pracy komisji konkursowej, w tym sposób nadzorowania nieprawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący, wynika z rozporządzenia MEN z 11.8.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).

Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1-4 ww. rozporządzenia, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

  1. nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego; 
  2. przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków; naruszenia tajności głosowania; 
  3. innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. 

Komisja konkursowa przed przeprowadzeniem części merytorycznej konkursu ma obowiązek zbadać, czy wszyscy kandydaci mogą być dopuszczeni do konkursu. W świetle § 4 ww. rozporządzenia komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 4 lit g ww. rozporządzenia ogłoszenie konkursu zawiera wskazanie wymaganych dokumentów m.in. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Stan faktyczny sprawy

Na tle powyższych przepisów NSA rozstrzygał sprawę, której początkiem było przedłożenie przez jednego z kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że pacjent nie jest leczony z powodu chorób przewlekłych i nie jest pod opieką poradni specjalistycznej. W takiej sytuacji komisja konkursowa podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydata. Do konkursu dopuszczono dwóch innych kandydatów. Organ prowadzący, po analizie dokumentacji przekazanej przez komisję konkursową, uznał że komisja bezzasadnie nie dopuściła do postępowania konkursowego kandydata. W ocenie organu prowadzącego z treści przedłożonego przez kandydata zaświadczenia lekarskiego można domniemywać, iż jest on osobą zdrową i z punktu widzenia medycznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez niego pracy na stanowisku kierowniczym. Organ prowadzący wydał zatem zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora. Zarządzenie to zostało uznane za nieważne przez wojewodę. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Rozstrzygnięcie WSA i NSA

W wyroku z WSA w Warszawie z 24.10.2017 r. (II SA/Wa 746/17) sąd uznał, że stanu zdrowia kandydata nie można domniemywać z dokumentów pośrednich. Stan zdrowia kandydata powinien zostać jednoznacznie stwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim, o określonej przepisami prawa treści. Przedstawienie przez kandydata zaświadczenia stwierdzającego, że pacjent nie jest leczony z powodu chorób przewlekłych i nie jest pod opieką poradni specjalistycznej nie spełnia wymogów wynikających z rozporządzenia. Zaświadczenie nie potwierdza, że kandydat może wykonywać pracę na stanowisku kierowniczym, czy też praca o takim charterze jest jemu przeciwwskazana. Brak przeciwwskazań do świadczenia pracy na stanowisku kierowniczym nie jest równoznaczny z niepodejmowaniem leczenia w kierunku chorób przewlekłych i niekorzystaniem z poradni specjalistycznych. Oznacza to, że kandydat nie przedłożył wymaganego dokumentu, a komisja konkursowa podjęła słuszną uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Z kolei organ prowadzący wydając zarządzenie rażąco naruszył § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, gdyż w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym nie było podstaw do wydania takowego zarządzenia. Wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany przez wyrok NSA z 18.12.2018 r. (I OSK 758/18).