W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1693 opublikowano ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Przede wszystkim znowelizowano ustawę z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.; dalej: PartnerPublPrywatU).

1. Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia

Dodano rozdział 1a, tj. przepisy 3a i 3b PartnerPublPrywatU, zgodnie z którymi przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny sporządzi ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

Dokonując tej oceny podmiot publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany. Przy czym, podmiot publiczny może wystąpić do ministra rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, do którego dołącza swoją ocenę.

Minister opiniuje przedłożoną dokumentację w zakresie:

1) poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz poprzedzających realizację przedsięwzięcia;

2) przyjętego modelu prawno-organizacyjnego;

3) mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków ich zmiany;

4) proponowanego podziału ryzyk w przedsięwzięciu w terminie 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Minister może, wyznaczając odpowiedni termin, zwrócić się do podmiotu publicznego o poprawienie, wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku.

Ważne
Opinii ministra nie ujawnia się osobom trzecim do chwili zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi lub umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zakończenia postępowania w inny sposób w zakresie inwestycji, będącej przedmiotem tej opinii. W przypadku gdy mimo wydania opinii nie wszczęto postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, opinia może zostać ujawniona nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia jej wydania.

2. Informacja o planowanym partnerstwie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 PartnerPublPrywatU, podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Dodano tu ust. 2, zgodnie z którym, w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego zamieszcza się informację, że postępowanie ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym .

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego (art. 7 ust. 1 PartnerPublPrywatU).

Dodano zapisy, z których wynika, że jeżeli jest planowane pobieranie opłat od użytkowników przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa maksymalną wysokość tych opłat oraz warunki ich zmiany. Po zawarciu umowy maksymalna wysokość takich opłat może być zmieniona wyłącznie w formie aneksu do umowy, chyba że wysokość opłat i warunki ich zmiany są regulowane w innych przepisach.

Rozszerzono też zakres partnerstwa prywatnego (art. 7a i 7b PartnerPublPrywatU). Podmiot publiczny może bowiem wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni.

W tym przypadku partner prywatny odpowiada solidarnie ze wspomnianą spółką za szkodę wyrządzoną podmiotowi publicznemu w skutek nieudostępnienia spółce zasobów, które wskazał w ofercie, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Natomiast jeżeli partner prywatny, w toku postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, podmioty te odpowiadają za szkodę wyrządzoną podmiotowi publicznemu przez nieudostępnienie tych zasobów spółce.

Warunki zgody podmiot publiczny określa w pierwszym dokumencie, który udostępnia w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w szczególności w opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentach koncesji albo innej dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Jeżeli podmiot publiczny nie wyrazi takiej zgody, wówczas zamieszcza stosowną informację w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego.

Natomiast z art. 7b PartnerPublPrywatU wynika, że przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy nie stosuje się do podmiotu publicznego, jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym tak stanowi. W takiej sytuacji odpowiedzialność ciąży, co do zasady, na partnerze prywatnym.

Ponadto, jak wynika z nowego art. 10a PartnerPublPrywatU, podmiot publiczny może zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę trzecią całość lub część obowiązków partnera prywatnego, wraz ze związanymi z nimi prawami. Osoba ta może powierzyć realizację przedsięwzięcia innemu podmiotowi lub podmiotom tylko za zgodą podmiotu publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumenty koncesji lub inna dokumentacja postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego zawiera warunki stosowania tego rozwiązania, a umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może uszczegóławiać te warunki.

Przy czym, postanowienia umów zawartych z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub części, przez podmiot publiczny, partnera prywatnego lub spółkę, sprzeczne z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym są nieważne.

4. Bieżąca kontrola realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z rozszerzoną treścią art. 8 PartnerPublprywatU, podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku gdy prowadzona kontrola wykaże, że składnik majątkowy wykorzystywany przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia znajduje się w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie, podmiot publiczny wzywa partnera prywatnego do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności do poczynienia nakładów mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki niepodjęcia działań mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego.

Partner prywatny ma obowiązek bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o stanie realizacji przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia. Zasady, szczegółowy tryb oraz częstotliwość raportowania określa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

5. Partner prywatny może zawiązać spółkę kapitałową

Z art. 14 ust. 1 PartnerPublPrywatU w nowym brzmieniu wynika, że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną. Przed zmianą, można było też założyć spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.

Zasadą jest, że, zgodnie z art. 14a i 14b PartnerPublPrywatU:

1) spółkę powyższą zawiązuje się na czas oznaczony, niezbędny do wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakończenia jej spraw (czas trwania spółki może być przedłużony na czas nieoznaczony, jeżeli partner prywatny przed upływem tego terminu zbył udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu publicznego, albo zostały one umorzone);

2) najpóźniej w terminie roku od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partner prywatny zbywa udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu publicznego, albo podlegają one umorzeniu.

6. Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

Organem właściwym w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie uregulowanym w PartnerPublPrywatU jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, czyli obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju (art. 16a PartnerPublPrywatU).

Podmiot publiczny będzie musiał przekazać ministrowi informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności informacje dotyczące m.in. wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zawarcia i zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Informacje trzeba będzie przekazać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczą te informacje.