W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 706 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 20.4.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Utworzono obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą w 162 krajach. Wykaz tych obwodów, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, określono w załączniku do rozporządzenia.