W Dz.U. z 2020 r. opublikowano obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30.6.2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Z obwieszczenia wynika, że Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszyst­kich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta RP:

1. głosowanie przeprowadzono w 27.227 obwodach głosowania;
2. liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30.204.684;
3. liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 19.026.600, w tym liczba wyborców głosujących:

a) przez pełnomocnika wyniosła 16.854,
b) na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 216.557;

4. liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 536.821;
5. liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 483.898, w tym liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym:

a) w których nie było oświadczenia o osobistym i taj­nym oddaniu głosu wyniosła 17.785,
b) w których oświadczenie nie było prawidłowo wy­pełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 625,
c) w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 2.082,
d) w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 824,
e) wrzuconych do urny wyniosła 462.807;

6. liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 19.486 860, – w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 462.446;
7. liczba kart nieważnych wyniosła 3100;
8. liczba kart ważnych wyniosła 19.483.760;
9. frekwencja wyniosła 64,51%;
10. liczba głosów nieważnych wyniosła 58.301, tj. 0,30%, w tym z powodu:

a) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20.071,
b) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38.230,
c) postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego kandydata 0;

11. liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 19.425.459 tj. 99,70%.

Ważne

Większość wymagana dla wyboru Prezydenta RP (więcej niż połowa głosów ważnych) wynio­sła 9.712.730 głosów.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła też, że spośród 11 kandydatów na Prezydenta RP żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i – stosownie do art. 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 1 Kodeksu wyborczego – 12 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.