W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1321 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna komornika sądowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania:

  • ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych wymienionych w art. 3 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.; dalej: KomorSądU), w tym czynności wykonywanych jako zastępca innego komornika (w przypadku gdy komornik sądowy zatrudnia pracowników, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna komornika sądowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania jego pracowników, w związku z wykonywaniem tych czynności);
  • asesorów wyznaczonych w trybie art. 43 ust. 1 KomorSądU, tj. w przypadku niemożności wykonywania obowiązków z powodu wypoczynku, choroby albo innej usprawiedliwionej nieobecności. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100 000 euro. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Ważne
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od 16.8.2019 r. Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od 16.8.2019 r. Omawiane rozporządzenie poprzedzało rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. poz. 2326).