W OrdPU dodano rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych, w którym zamieszczono przepisy dotyczące w szczególności: definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania; kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji; określenia organu podatkowego, do którego będą kierowane informacje; zakresu raportowanych informacji; sposób i termin raportowania; konsekwencje karne niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty obowiązane.

Raportowaniu będą podlegać informacje dotyczące schematu, m.in. jego szczegółowy opis, zastosowane przepisy prawa podatkowego, jak również spodziewana wysokość korzyści podatkowej. Schematom będzie nadawany tzw. NSP – numer schematu podatkowego.

Zostały zdefiniowane najistotniejsze pojęcia, m.in.: promotor, korzystający, wspomagający, schemat podatkowy, ogólna cecha rozpoznawcza, szczególna cecha rozpoznawcza, udostępnianie schematu czy wdrożenie schematu.

Obowiązek raportowania spoczywa przede wszystkim na promotorze, którym jest każdy, kto opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat. W określonych sytuacjach obowiązek raportowania spoczywa na korzystającym (tj. osobie, której udostępniany jest schemat, która jest przygotowana do jego wdrożenia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu). W sytuacji niezaraportowania schematu przez promotora lub korzystającego, obowiązek zaraportowania może ciążyć również na wspomagającym, którym może być np. dyrektor finansowy, księgowy, pracownicy działów finansowych, notariusze czy też pracownicy banków obsługujących dany podmiot.

Zasady raportowania są inne dla tzw. schematów standaryzowanych (powtarzalnych, możliwych do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany istotnych założeń) a inne dla schematów niestandaryzowanych.

Za niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych grozić będzie kara grzywny.

Przepisy dotyczące raportowania wejdą w życie z 1.1.2019 r., przy czym obowiązek raportowania będzie częściowo działał wstecz, bowiem raportowane będą także schematy, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano:

1) w przypadku schematów krajowych – po 1 listopada 2018 r.,

2) w przypadku schematów transgranicznych – po 25 czerwca 2018 r.

Informacje o schematach raportowanych wstecz będą musiały zostać przekazane do końca czerwca 2019 r. (jeżeli raportującym będzie promotor) lub do końca września 2019 r. (jeżeli raportującym będzie korzystający).