W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 568 opublikowano ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadziła zmiany do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Dodany art. 31v do KoronawirusU dotyczy terminów sprawozdań, oświadczeń oraz raportów, o których mowa w przepisach ustawy z 25.8.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm.; dalej: BiopalCiekU), składanych za 2020 r., które wydłużono o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

Chodzi tu o ciążący na:

 • wytwórcach, którzy w danym kwartale wytworzyli biokomponenty, a następnie rozporządzili nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczyli je do wytworzenia paliw obowiązek przekazania do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej Dyrektor GKOWR) sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje określone w art. 30 ust. 1 BiopalCiekU;
 • podmiotach sprowadzających, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów obowiązek przekazania do 45 dni po zakończeniu kwartału Dyrektorowi GKOWR sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje określone w art. 30 ust. 1b BiopalCiekU;
 • podmiotach realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużyły je na potrzeby własne obowiązek przekazania do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi GKOWR sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających informacje określone w art. 30 ust. 2b BiopalCiekU;
 • wytwórcy, podmiotach sprowadzające oraz podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale nie dokonały czynności, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 1, 1b albo 2b BiolCiekU obowiązek przekazania do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczeń o niewykonywaniu tych czynności (art. 30 ust. 2e BiopalCiekU);
 • ministrze finansów, który do 45 dni po zakończeniu kwartału przekazuje Prezesowi URE, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów KAS, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o ilościach i rodzajach paliw ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez poszczególne podmioty wraz z danymi identyfikacyjnymi tych podmiotów (art. art. 30 ust. 3 BiopalCiekU);
 • Dyrektorze GKOWR obowiązek sporządzenia, na podstawie sprawozdań kwartalnych (art. 30 ust. 1 i 1b oraz ust. 2b BiopalCiekU), zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego wytworzonych oraz importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów i przekazania go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, klimatu, rynków rolnych oraz środowiska, do 75 dni po zakończeniu kwartału (art. 30 ust. 4a BiopalCiekU);
 • podmiotach realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy obowiązek przekazania Prezesowi URE, do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje określone w art. 30b ust. 1 BiopalCiekU;
 • podmiotach realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy obowiązek przekazania Prezesowi URE, do 30 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych sporządzonych zgodnie z wzorem, zawierających informacje określone w art. 30 ust. 3 BiopalCiekU;
 • Prezesie URE, obowiązek sporządzenia na podstawie sprawozdań rocznych oraz sprawozdań kwartalnych zbiorczego raportu rocznego dotyczącego rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych i przekazania go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, klimatu, rynków rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi GKOWR, do 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego (art. 30b ust. 7 BiopalCiekU);
 • rolnikach, wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, obowiązek przekazania, do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Dyrektorowi GKOWR, sprawozdań rocznych zawierających informacje dotyczące ilości i rodzajów: surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek (art. 31 ust. 1 BiopalCiekU);
 • administratorach systemów certyfikacji obowiązek przekazywania do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektorowi GKOWR sprawozdań rocznych zawierających wykaz przeprowadzonych kontroli jednostek certyfikujących w ramach uznanego systemu certyfikacji wraz z ich wynikami (art. 31a ust. 1 BiopalCiekU);
 • jednostkach certyfikujących obowiązek przekazania do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektorowi GKOWR sprawozdań rocznych zawierających: listę podmiotów certyfikowanych, którym jednostka certyfikująca wydała certyfikat, wraz z określeniem ich firmy oraz NIP, a także wykaz przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą kontroli podmiotów certyfikowanych w ramach uznanego systemu certyfikacji wraz z ich wynikami (art. 31b BiopalCiekU).

Zmiany, wprowadzone art. 42 nowelizacji, dotyczą też ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), w której zmieniono art. 236a ust. 1 i 3. Przepisy te w nowym brzmieniu stanowią, że:

 • w okresie do 31.12.2020 r. (przed zmianą do 30.6.2020 r.) dopuszczono sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie;
 • w takim przypadku dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie; wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do 31.1.2021 r. (przed zmianą do 31.7.2020 r.).

Natomiast art. 57 nowelizacji wprowadzono zmiany w art. 7 ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1211 ze zm.), w brzmieniu po zmianie stanowi, że w odniesieniu do programów ochrony powietrza opracowywanych w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r.:

 • zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza do 30.6.2020 r. (przed zmianą do 30.4.2020 r.);
 • sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza do 30.9.2020 r. (przed zmianą do 15.6.2020 r.);
 • zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza do 15.10.2020 r. (przed zmianą do 20.6.2020 r.).