Prawodawca obowiązkiem ogłaszania rozkładów jazdy na przystankach i dworcach obarczył ich właścicieli i zarządców, a tym samym rada gminy nie może w uchwale przerzucać tego obowiązku na przewoźnika (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 24.9.2018 r., KN-I.4131.1.492.2018.10; Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 8695).

Wojewoda zakwestionował w swym rozstrzygnięciu zawarte w załączniku do uchwały rady gminy w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków unormowanie, zgodnie z którym „Przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika”.

Organ nadzoru kontrolując legalność tego przepisu uznał, że narusza on w sposób istotny przepisy obowiązującego prawa z uwagi na jego niezgodność z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10.4.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 202 ze zm.), wydanym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.).

Wojewoda wskazał, że w transporcie drogowym przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości w szczególności poprzez przekazanie rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie. Z przepisów wynika jednoznacznie, że prawodawca obowiązkiem ogłaszania rozkładów jazdy w transporcie drogowym na przystankach i dworcach obarczył ich właścicieli i zarządców.

Ważne
Poprzez zobowiązanie przewoźnika do publikacji rozkładu jazdy na przystankach organizator transportu publicznego przerzuca na niego koszty tejże publikacji. Tymczasem zgodnie z prawem ponoszenie tych kosztów odbywa się na podstawie umowy. Zatem takie kontrolowane unormowania naruszają zasadę cywilistycznej swobody umów, stanowiąc w swej istocie jednostronne narzucenie przewoźnikom warunków ewentualnej, przyszłej umowy operatora z przewoźnikiem. Uzgadnianie warunków umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.492.2018.10 z 24.9.2018 r.; Dz.Urz. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 8695).