1. Minimalne wynagrodzenie i inne świadczenia od niego zależne

1.1.Płaca minimalna netto i brutto 

Minimalne wynagrodzenie za pracę na cały etat to w 2021 r. 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu) – 18,30 zł. Dla osób zatrudnionych na część etatu ustawowe minimum trzeba obliczać proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu – patrz tabela 1.

Tabela 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę na niektórych częściach etatu w 2021 r.

Miesiąc

Stawka przy 1/2 etatu

Stawka przy 1/4 etatu

Stawka przy 3/4 etatu

Styczeń

1399,92 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 76 godz.)

699,96 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 38 godz.)

2099,88 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 114 godz.)

Luty

1400 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 80 godz.)

700 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 40 godz.)

2100 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 120 godz.)

Marzec

1400,24 zł

(2800 zł : 184 godz. = 15,22 zł x 92 godz.)

700,12 zł

(2800 zł : 184 godz. = 15,22 zł x 46 godz.)

2100,36 zł

(2800 zł : 184 godz. = 15,22 zł x 138 godz.)

Kwiecień

1400,28 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 84 godz.)

700,14 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 42 godz.)

2100,42 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 126 godz.)

Maj

1399,92 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 76 godz.)

699,96 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 38 godz.)

2099,88 zł

(2800 zł : 152 godz. = 18,42 zł x 114 godz.)

Czerwiec

1400,28 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 84 godz.)

700,14 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 42 godz.)

2100,42 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 126 godz.)

Lipiec

1400,08 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 88 godz.)

700,04 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 44 godz.)

2100,12 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 132 godz.)

Sierpień

1400,08 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 88 godz.)

700,04 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 44 godz.)

2100,12 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 132 godz.)

Wrzesień

1400,08 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 88 godz.)

700,04 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 44 godz.)

2100,12 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 132 godz.)

Październik

1400,28 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 84 godz.)

700,14 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 42 godz.)

2100,42 zł

(2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł x 126 godz.)

Listopad

1400 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 80 godz.)

700 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 40 godz.)

2100 zł

(2800 zł : 160 godz. = 17,50 zł x 120 godz.)

Grudzień

1400,08 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 88 godz.)

700,04 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 44 godz.)

2100,12 zł

(2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł x 132 godz.)

Do obliczenia kwot netto minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjmuje się:

 • 17% podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego pierwszy próg skali podatkowej, 
 • 250 zł miesięcznie podstawowych kosztów uzyskania przychodów (KUP) i 300 zł –podwyższonych, 
 • 43,76 zł ulgi podatkowej (1/12 x 525,12 zł), odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy, jeśli pracownik złoży oświadczenie PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej),
 • 9,76% składki na ubezpieczenie emerytalne, 1,5% – rentowe i 2,45% – chorobowe,
 • 9% pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotnej i 7,75% odliczanej od podatku.

Pracownikom do 26. roku życia przysługuje zwolnienie ich przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Tabela 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę netto, bez wpłat na PPK*

Dla pracowników pełnoetatowych

Podstawowe KUP, ulga podatkowa

Podstawowe KUP, bez ulgi podatkowej

Podwyższone KUP, ulga podatkowa

Podwyższone KUP, bez ulgi podatkowej

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

Dla pracowników pełnoetatowych do 26. roku życia

2198,67 zł

*Pracownicze Plany Kapitałowe, z uczestnictwa w których pracownicy mogą zrezygnować

Ustalając, czy pracownik uzyskał w danym miesiącu wynagrodzenie minimalne bierze się pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych (por. www.stat.gov.pl, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej). Wyłącza się jednak:

 • nagrody jubileuszowe, 
 • odprawę pieniężną należną pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.

1.2. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i rodzicielskich 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2021 r. najniższa podstawa wynosi 2416,12 zł.

Taka sama jest minimalna podstawa dla świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

1.3. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. – 42 000 zł.

W okresie obowiązywania w 2021 r. stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, maksymalna wartość powyższej odprawy u pracodawców, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń wynosi 10-krotność minimum ustawowego, czyli 28 000 zł. Jest to także próg dla wszystkich świadczeń, które taki pracodawca będzie wypłacał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii przy rozwiązywaniu stosunków pracy oraz umów zlecenia, o świadczenie usług i o dzieło, a także ustania odpłatnego pełnienia funkcji.

1.4. Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie

Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką odpowiada w 2021 r. 5600 zł (dwukrotność minimalnej płacy).

1.5. Refundacja składek za bezrobotnego 

Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć w 2021 r. wartość 8400 zł (300% minimalnego wynagrodzenia).

1.6. Wynagrodzenia gwarancyjne i odszkodowania 

2800 zł wynosi w 2021 r. minimalna wysokość:

 • wynagrodzenia za przestój,
 • odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który doznał mobbingu lub w jego rezultacie rozwiązał umowę o pracę, 
 • wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy.

1.7. Wynagrodzenie wpływające na obniżenie wpłat na PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. to 3360 zł.

1.8. Dodatek za pracę w nocy

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracę (8 godzin między godz.: 21.00 a 7.00) przysługuje dodatek w wysokości co najmniej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tabela 3. Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Miesiąc

Wartość dodatku

za 1 godz. pracy

Sposób obliczenia

Styczeń

3,68 zł

(2800 zł : 152 godz.) x 20%

Luty

3,50 zł

(2800 zł : 160 godz.) x 20%

Marzec

3,04 zł

(2800 zł : 184 godz.) x 20%

Kwiecień

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Maj

3,68 zł

(2800 zł : 152 godz.) x 20%

Czerwiec

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Lipiec

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Sierpień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Wrzesień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

Październik

3,33 zł

(2800 zł : 168 godz.) x 20%

Listopad

3,50 zł

(2800 zł : 160 godz.) x 20%

Grudzień

3,18 zł

(2800 zł : 176 godz.) x 20%

1.9. Kwoty wolne od potrąceń

Wolne od potrąceń jest wynagrodzenie za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę na cały etat, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a także należności pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika (dalej: płaca minimalna netto), 
 • 75% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP,
 • 80% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu innych należności niż pracodawcy na podstawie pisemnej zgody pracownika. 

Kwota wolna od potrąceń dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy to minimalna płaca netto ustalona adekwatnie do liczby godzin pracy w danym miesiącu, przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę odpowiednio do wymiaru czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (stanowisko MPiPS z 7.1.2014 r. w sprawie ustalenia kwoty wolnej od potrąceń pracownika niepełnoetatowego).

Tabela 4. Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami PPK

Rodzaj potrąceń

Podstawowe KUP, PIT-2

Podstawowe KUP, bez PIT-2

Podwyższone KUP, PIT-2

Podwyższone KUP, bez PIT-2

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

dla pracowników niebędących uczestnikami PPK

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

dla uczestników PPK*

1998,67 zł

1954,67 zł

2006,67 zł

1962,67 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

dla pracowników niebędących uczestnikami PPK

1546,25 zł

1513,25 zł

1552,25 zł

1520 zł

dla uczestników PPK*

1499 zł

1466 zł

1505 zł

1472 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

dla pracowników niebędących uczestnikami PPK

1855,50 zł

1815,90 zł

1862,70 zł

1824 zł

dla uczestników PPK*

1798,80 zł

1759,20 zł

1806,00 zł

1766,40 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

dla pracowników niebędących uczestnikami PPK

2061,67 zł

2017,67 zł

2069,67 zł

2026,67 zł

dla uczestników PPK*

1998,67 zł

1954,67 zł

2006,67 zł

1962,67 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

dla pracowników niebędących uczestnikami PPK

1649,34 zł

1614,14 zł

1655,74 zł

1621,34 zł

dla uczestników PPK*

1598,94 zł

1563,74 zł

1605,34 zł

1570,14 zł

*2% wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika i 1,5% – przez pracodawcę

Tabela 5. Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. dla pełnoetatowych pracowników do 26. roku życia, korzystających ze zwolnienia podatkowego

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

obowiązkowe

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (100% płacy minimalnej netto)

bez wpłat na PPK

z wpłatami na PPK*

2198,67 zł

2142,67 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (75% płacy minimalnej netto)

1649 zł

1607 zł

Kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP (90% płacy minimalnej netto)

1978,80 zł

1928,40 zł

dobrowolne

Należności pracodawcy (100% płacy minimalnej netto)

2198,67 zł

2142,67 zł

Inne należności (80% płacy minimalnej netto)

1758,94 zł

1714,14 zł

*2% wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika i 1,5% – przez pracodawcę

Tabela 6. Wysokość podwyższenia kwot wolnych od potrąceń z powodu skutków COVID-19*

Podstawowa kwota wolna**

Wysokość podwyższenia na 1 członka rodziny

Sposób obliczenia

W przypadku pracowników do 26. roku życia

2198,67 zł

549,67 zł

2198,67 zł x 25%

1649 zł

412,25 zł

1649 zł x 25%

1978,80 zł

494,70 zł

1978,80 zł x 25%

1758,94 zł

439,74 zł

1758,94 zł x 25%

W przypadku pracowników powyżej 26. roku życia

2061,67 zł

515,42 zł

2061,67 zł x 25%

2017,67 zł

504,42 zł

2017,67 zł x 25%

2069,67 zł

517,42 zł

2069,67 zł x 25%

2026,67 zł

506,67 zł

2026,67 zł x 25%

1546,25 zł

386,56 zł

1546,25 zł x 25%

1513,25 zł

378,31 zł

1513,25 zł x 25%

1552,25 zł

388,06 zł

1552,25 zł x 25%

1520 zł

380 zł

1520 zł x 25%

1855,50 zł

463,88 zł

1855,50 zł x 25%

1815,90 zł

453,98 zł

1815,90 zł x 25%

1862,70 zł

465,68 zł

1862,70 zł x 25%

1824 zł

456 zł

1824 zł x 25%

1649,34 zł

412,34 zł

1649,34 zł x 25%

1614,14 zł

403,54 zł

1614,14 zł x 25%

1655,74 zł

413,94 zł

1655,74 zł x 25%

1621,34 zł

405,34 zł

1621,34 zł x 25%

* od 16.5.2020 r. pracodawca ma obowiązek podwyższania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, jeżeli z powodu działań antycovidowych wynagrodzenie tego pracownika zostało obniżone lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu

**zgodnie z poprzednimi tabelami z kwotami wolnymi od potrąceń

2. Minimalna podstawa składek ZUS zależna od minimalnej płacy

2.1. Podstawa na przełomie roku 2020 i 2021

Wobec pracowników wynagradzanych płacą minimalną, podstawę składek ZUS stanowi 2600 zł przy naliczaniu wynagrodzenia za grudzień 2020 r., wypłacanego do 10.1.2021 r. Natomiast przy wypłacie wynagrodzenia za styczeń 2021 r., bez względu na termin wypłaty ustalony do końca miesiąca (31.1.2021 r.) czy do 10. dnia następnego miesiąca (10.2.2021 r.) podstawa odpowiada kwocie 2800 zł. Tyle też wynosi za kolejne miesiące 2021 r.

2.2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – wynosi w 2021 r. 840 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji).

Taki sam poziom ma minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z tzw. Małego ZUS Plus.

2.3. Zleceniobiorcy i świadczeniobiorcy

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje przepisy o zleceniu stanowi co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 r. 2800 zł.

2.4. Osoby opiekujące się dzieckiem i pracownicy na urlopach wychowawczych 

2100 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) to minimalna podstawa wymiaru składek w 2021 r. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej świadczenia. Tyle samo wynosi podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy stanowi w 2021 r. 2800 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych wynosi w 2021 r. 2100 zł.

2.5. Ubezpieczenie dobrowolne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych wynosi w 2021 r. 2800 zł.

3. Obowiązki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

3.1. Korekta odpisu na zfśs za rok 2020

Obowiązek korekty odpisów na zfśs, realizowany do 31.12.2020 r., dotyczy w 2020 r. pracodawców ze sfery budżetowej, a z pozabudżetowej tylko tych, którzy nie zawiesili jego funkcjonowania na mocy art. 15ge specustawy (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Jego wykonanie wymaga następujących działań:

Krok 1. Wyliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach

Do obliczenia średniej liczby zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty – patrz tabela 6) w poszczególnych miesiącach stosuje się metody statystyczne z uwagi na brak wytycznych w regulacjach zfśs. Jeśli stan zatrudnienia u pracodawcy charakteryzuje się stabilnością, wówczas polecana jest jedna z dwóch metod:

 • uproszczona – sumę stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca dzieli przez 2, 
 • średniej chronologicznej – sumę stanów dziennych z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca dzieli przez 2, następnie do uzyskanego wyniku dodaje się stan zatrudnienia w 15. dniu miesiąca, a rezultat dzieli przez 2.

Pracodawcom z dużą zmiennością liczby pracowników rekomendowana jest natomiast metoda średniej arytmetycznej. Polega ona na dodaniu liczby pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z każdego dnia danego miesiąca i podzieleniu uzyskanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu.

Tabela 6. Osoby włączane i wyłączane ze średniej liczby zatrudnionych

Osoby włączane

Osoby wyłączane

Osoby ze statusem pracownika, czyli pozostające w stosunku pracy na podstawie każdego typu umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony, próbny), bez względu na wymiar czasu pracy, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania.

Pracownicy młodociani, mimo naliczania na nich odpisów.

Emeryci i renciści – byli pracownicy, mimo przyznania im statusu osoby uprawnionej i ewentualnego naliczania zwiększeń na zfśs.

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Krok 2. Ustalenie faktycznej średniej liczby zatrudnionych

Trzeba dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a sumę podzielić przez 12. Wynik stanowi rzeczywistą średnią liczbę pracowników. W taki sposób ustalają go pracodawcy, którzy działali przez cały lub tylko część 2020 r. oraz gdy naliczali odpisy za niepełny rok.

Krok 3. Korygowanie odpisów i zwiększeń

Korektę w odniesieniu do faktycznej średniej liczby zatrudnionych przeprowadza się osobno dla danej kategorii pracowników. Odrębnie weryfikuje się również odpisy na pracowników młodocianych oraz zwiększenia na poszczególne grupy osób uprawnionych. To efekt obowiązywania odmiennych stawek odpisów i zwiększeń (wartość odpisów w latach 2020-2021 jest taka sama) – patrz tabela 7.

Przeliczone odpisy i zwiększenia w poszczególnych grupach należy dodać, a sumę porównać do kwot przekazanych na zfśs do 31 maja i 30 września. Niedopłatę trzeba przelać na rachunek zfśs, a nadpłatę – z niego wycofać lub o jej wysokość zmniejszyć odpis na 2021 r.

Tabela 7. Odpisy na zfśs w 2020 r. i w 2021 r.

Odpisy podstawowe

Rodzaj odpisu

Sposób obliczania

Wysokość odpisu od 1 stycznia 2020/2021 r. do 31 grudnia 2020/2021 r.

Na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach

37,5% x 4134,02 zł

1550,26 zł

Na jednego pracownika młodocianego

w pierwszym roku nauki 5% x 4134,02 zł

206,70 zł

w drugim roku nauki

6% x 4134,02 zł

248,04 zł

w trzecim roku nauki

7% x 4134,02 zł

289,38 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50% x 4134,02 zł

2067,01 zł

Zwiększenia odpisów podstawowych (tzw. odpisy fakultatywne)

Rodzaj zwiększenia

Sposób obliczania

Wysokość zwiększenia od 1 stycznia 2020/2021 r. do 31 grudnia 2020/2021 r.

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25% x 4134,02 zł

258,38 zł

Na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej u pracodawcy

6,25% x 4134,02 zł

258,38 zł

Na każdą zatrudnioną osobę u pracodawcy prowadzącego zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu

7,5% x 4134,02 zł

310,05 zł

3.2. Przegląd danych osobowych

Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z zfśs muszą przejść przegląd przynajmniej raz w roku w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca dokonuje go zasadniczo w terminie przez siebie wybranym, lecz nie później niż do 31.12.2020 r. (por. stanowisko MRPiPS z 4.12.2019 r., Dziennik Gazeta Prawna z 12.12.2019 r.). W wyniku weryfikacji usuwa te dane:

 • które zostały już wykorzystane do podjęcia decyzji o świadczeniu z zfśs, 
 • gdy upłynął okres ich archiwizacji wynikający z możliwości dochodzenia roszczeń, który wynosi 3 lata od przyznania świadczenia; dla pożyczki – według stanowiska MPiPS z 5.06.2014 r. – to 6 lat, 
 • jeśli upłynęły okresy przechowywania przewidziane w przepisach podatkowo-składkowych, tj. 5 lat od dnia, w którym składki ZUS stały się wymagalne lub od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 3.3. Rezygnacja z tworzenia zfśs

Od 24.6.2020 r. są wyjątkowo dwie podstawy do nietworzenia zfśs. Pierwsza a nich to art. 15ge specustawy. Drugą stanowią przepisy o zfśs. Sposób i warunki korzystania z każdej z nich pokazuje tabela 8. Nie dotyczy to pracodawców działających w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy muszą tworzyć zfśs bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników i prowadzić go również podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Tabela 8. Rezygnacja z tworzenia zfśs w dwóch trybach

Kryterium porównawcze

Na podstawie specustawy

Na podstawie przepisów o zfśs

Zakres podmiotowy

Prawo rezygnacji z tworzenia zfśs przysługuje pracodawcy spoza sfery budżetowej, który prowadzi zfśs:

 • obowiązkowo, bo zatrudniał 1.1.2020 r. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • na wniosek zakładowej organizacji związkowej, bo zatrudniał 1.1.2020 r. co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • dobrowolnie, mimo zatrudniania 1.1.2020 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (dalej: mały pracodawca). 

Warunki realizacji

Spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (w rozumieniu art. 15gb ust. 2 specustawy)

Brak kryteriów ustawowych

Czas podjęcia decyzji

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

W dowolnym czasie roku kalendarzowego

Okres nietworzenia zfśs

Do końca stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

Ustalony czas określony lub bezterminowo

Sposób wprowadzenia

Porozumienie z organizacjami związkowymi, jeśli działają u pracodawcy

Mały pracodawca – informacja dla pracowników o nietworzeniu zfśs przekazana w sposób przyjęty u pracodawcy do 31.1.2021 r.; niedotrzymanie terminu nie zobowiązuje do wznowienia działalności zfśs, lecz jest zagrożone grzywną od 20 zł do 5000 zł (m.in. wyrok NSA z 1.03.2007 r., I OSK 814/06)

Pracodawca objęty układem zbiorowym pracy lub posiadający regulamin wynagradzania – postanowienia w jednym z tych dokumentów uzgodnione odpowiednio ze stroną związkową (brak stanowiska w ciągu 30 dni od przedstawienia projektu zmian regulaminu uprawnia pracodawcę do samodzielnej decyzji) lub pracowniczą (przy braku związków zawodowych) w odniesieniu do regulaminu wynagradzania.

4. Wymiary czasu pracy w 2021 r.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się dla przyjętego przez pracodawcę okresu rozliczeniowego w następujący sposób:

 • mnoży się 40 godzin przez liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym, 
 • dodaje się do uzyskanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku (wystających), 
 • obniża się otrzymany rezultat o 8 godzin za każde święto przydające w innym dniu niż niedziela – patrz tabela. 9.

Tak samo liczy się wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, z tym że obniża się go proporcjonalnie do wielkości etatu. Z kolei dla pracowników objętych innymi normami czasu pracy (np. niepełnosprawnych lub medycznych) zamiast kodeksowych stosuje się normy przypisane do nich na podstawie przepisów szczególnych.

Ważne
Za 1 maja i 25 grudnia 2021 r., które przypadają w sobotę, pracodawcy stosujący system podstawowy, w którym soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, muszą wyznaczyć w tym samym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny od pracy.

Tabela 9. Święta będące dniami wolnymi od pracy w 2021 r.

Wszystkie święta będące dniami wolnymi

Święta obniżające wymiar czasu pracy

1 stycznia – Nowy Rok (piątek)

1 stycznia – Nowy Rok (piątek)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa)

4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela)

5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

1 maja – Święto Państwowe (sobota)

1 maja – Święto Państwowe (sobota)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek)

3 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek)

23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela)

1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek)

3 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota)

1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela)

Tabela 10. Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni roboczych po 8 godz. dziennie

Liczba dni wolnych

(w tym sb-nd)

Metoda liczenia

I

152

19

12

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dni – (8 godz. x 2 święta)

II

160

20

8

(40 godz. x 4 tygodnie)

III

184

23

8

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 3 dni)

IV

168

21

9

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto)

V

152

19

12

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 2 święta)

VI

168

21

9

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 święto)

VII

176

22

9

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni)

VIII

176

22

9

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni)

IX

176

22

8

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni)

X

168

21

10

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dzień)

XI

160

20

10

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 święta)

XII

176

22

9

(40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 1 święto)

Razem

2016

252

113

Tabela 11. Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni roboczych po 8 godz. dziennie

Liczba dni wolnych

(w tym sb-nd)

I-III

496

62

28

IV-VI

488

61

30

VII-IX

528

66

26

X-XII

504

63

29

Razem

2016

252

113

Tabela 12. Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych

Okres rozliczeniowy

Liczba godzin pracy

Liczba dni roboczych po 8 godz. dziennie

Liczba dni wolnych

(w tym sb-nd)

I-IV

664

83

37

V-VIII

672

84

39

IX-XII

680

85

37

Razem

2016

252

113

Tabela 13. Wymiary czasu pracy dla niektórych pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Miesiąc

Liczba godzin pracy na 1/2 etatu

Liczba godzin pracy 1/4 etatu

Liczba godzin pracy

3/4 etatu

I

76

38

114

II

80

40

120

III

92

46

138

IV

84

42

126

V

76

38

114

VI

84

42

126

VII

88

44

132

VIII

88

44

132

IX

88

44

132

X

84

42

126

XI

80

40

120

XII

88

44

132

razem

1008

504

1511

5. Urlopy wypoczynkowe

5.1. Udzielanie urlopów za 2020 r. do 31.12.2020 r.

Pracodawca musi udzielić pracownikom urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskali do niego prawo, czyli za 2020 r. do 31.12.2020 r. Nie ma jednak narzędzi prawnych ułatwiających wykonanie tego obowiązku poza planem urlopów, który trudno nazwać środkiem przymusu. W tym przypadku nie obowiązuje go prawo jednostronnego wysłania pracownika na urlop, jakie przysługuje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz w przypadku urlopów zaległych (por. art. 15gc specustawy oraz wyrok z 25.1.2005 r., I PK 124/05, OSNAPiUS 2006/23-24/354).

Ważne
Urlopy za 2020 r. niewykorzystane do 31.12.2020 r., stają się 1.1.2021 r. urlopami zaległymi, które należy umieścić w planie urlopów na 2021 r.

Instrumentem dyscyplinującym pracowników może być wewnątrzfirmowa procedura urlopowa, której postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż regulacje kodeksu pracy. Jej przestrzeganie należy bowiem do obowiązków pracowniczych, a za jej naruszenie pracownikowi grozi odpowiedzialność porządkowa (upomnienie lub nagana).

Za nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego terminowo pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

5.2. Plany urlopów na 2021 r. 

Plan urlopów na 2021 r. powinien być przygotowany do 31.12.2020 r. lub najpóźniej w styczniu 2021 r. – przepisy nie wskazują tych terminów, lecz są one przyjmowane ze względu na regulacje urlopowe (m.in. nabycie prawa do urlopu 1 stycznia i możliwości korzystania z niego od tego dnia). Nie musi być sporządzany, gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowej lub jest, ale zgodziła się na brak planu. W pozostałych przypadkach podczas jego tworzenia powinny być przestrzegane zasady wskazane w tabeli 14.

Tabela 14. Zasady tworzenia planu urlopów

Rodzaj zasady

Sposób realizacji

Uwagi

Cel i charakter planu

– Zagwarantowanie wykorzystania uprawnień urlopowych pracowników przy zapewnieniu normalnego toku pracy

– Związanie przyjętym planem pracowników i pracodawcy (urlopy powinny być udzielane zgodnie z jego zapisami)

– Możliwość modyfikacji w warunkach wskazanych w art. 164-167 KP (m.in. z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy albo na umotywowany wniosek pracownika)

Planowanie urlopów w całości lub w podziale na części, z którego jedna musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych

Okres objęty planem

Cały rok 2021 r. lub okresy krótsze (półroczne lub kwartalne)

Brak konkretnych wytycznych w przepisach

Forma planu

Dowolna

Brak oficjalnego wzoru

Grupy pracowników ujmowane w planie

– Faktycznie świadczący pracę, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar etatu

– Będący do 31.12.2020 r. w pierwszym roku pracy i do tego dnia nabywający urlop cząstkowy po każdym miesiącu pracy, a od 1.1.2021 r. mający prawo do urlopu na ogólnych zasadach

– Wracający do pracy w 2021 r. po długim okresie nieobecności (np. urlopie bezpłatnym czy wychowawczym)

Nie uwzględnia się pracowników zatrudnianych po 1.1.2021 r., dla których będzie to pierwszy rok pracy

Rodzaje urlopów wypoczynkowych ujmowanych w planie

– Bieżący urlop za 2021 r., pomniejszony o 4 dni urlopu na żądanie

– Zaległy urlop – za 2020 r. powinien być zaplanowany do wykorzystania do 31.9.2021 r.; w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii może być udzielany poza planem, ale w maksymalnym wymiarze 30 dni

– Uzupełniający urlop, do którego prawo pracownik nabywa w trakcie roku kalendarzowego po wykorzystaniu dotychczas przysługującej mu puli urlopowej i uzyskaniu prawa do urlopu w wyższym wymiarze

– Dodatkowy urlop, przysługujący na podstawie odrębnych przepisów (np. 10 dni dla osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności)

Udziela się najpierw urlop zaległy, a następnie bieżący (por. wyrok SN z 9.5.2013 r., II PK 199/12)

Wnioski pracowników

– Uwzględnianie wniosków pracowniczych pod warunkiem niezakłócenia normalnego roku pracy

– Obowiązek przyjęcia wniosków: pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (por. wyrok SN z 20.8.2001 r., I PKN 590/00, OSNAPiUS 2003/14/336), a także pracownicy, pracownika-ojca wychowującego dziecko oraz najbliższego członka rodziny przebywających na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym, ojcowskim lub rodzicielskim, jeżeli zamierzają bezpośrednio po nim skorzystać z urlopu wypoczynkowego

Obowiązek udzielenia pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły urlopu w okresie ferii szkolnych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie urlopów

Poinformowanie pracowników

Podanie do wiadomości pracowników w sposób u przyjęty u pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przekazanie pocztą elektroniczną czy publikację w intranecie

Żaden z podanych sposobów nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych

5.3. Współczynnik urlopowy na 2021 r. 

Współczynnik dla obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt (wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy) oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu wynosi zatem w 2021 r. 21 (365 dni – [52 niedziele + 9 świąt + 52 dni wolne] = 252 dni : 12). Dla pracowników niepełnoetatowych jest zmniejszany odpowiednio do wymiaru ich zatrudnienia, np. przy ½ etatu wynosi 10,5.

6. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

Od 1.1.2021 r. płatnik składek (np. pracodawca, zamawiający) i osoba fizyczna muszą zgłaszać do ZUS, w ciągu 7 dni od zawarcia, umowy o dzieło z osobą, która:

 • nie pozostaje w stosunku pracy, czyli nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • nie świadczy pracy w ramach umowy o dzieło na rzecz pracodawcy, z którym łączy ją stosunek pracy.

7. Stawki podatkowo – składkowe w 2021 r.

7.1. Wskaźniki podatkowe 

Żaden z parametrów podatkowych, potrzebnych do obliczania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy nie zmienił się w 2021 r. w stosunku do roku 2020 – tabele 15-17. Pracownicy i zleceniobiorcy do 26. roku życia zachowali prawo do zwolnienia od podatku dochodowego przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Tabela. 15. Skala podatkowa PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Tabela 16. Kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek podatkowych*

Wysokość roczna

Wysokość miesięczna

525,12 zł

43,76 zł

*dotyczy pracowników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego progu podatkowego

Tabela 17. Koszty uzyskania przychodów pracownika

Kryterium zastosowania

KUP miesięcznie

Łączny limit roczny KUP

Źródłem przychodów jest jeden stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy oraz jedna praca nakładcza

250 zł

3000 zł

Przychody są uzyskiwane równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

250 zł

4500 zł

Gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

3600 zł

Przychody są uzyskiwane równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

300 zł

5400 zł

7.2. Parametry składkowe

Podobnie jak dane podatkowe, tak i stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pozostały na niezmienionym poziomie w 2021 – tabela 18. Według projektu ustawy budżetowej na 2021 r. (druk sejmowy nr 640):

 • zmniejszy się wartość składki na Fundusz Pracy do 1% (w 2020 r. 2%),
 • zwiększy się składka na Fundusz Solidarnościowy do 1,45% (w 2020 r. 0,45%),
 • pozostanie na poziomie 0,10% składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w 2021 r. jest utrzymana w wysokości 1,5%. Składki na wszystkie wymienione fundusze nalicza się od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Tabela 18. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne* i ubezpieczenie zdrowotne**

Rodzaj ubezpieczenia

Składka finansowana przez pracownika

Składka finansowana przez pracodawcę

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

1,5%

6,5%

Chorobowe

2,45%

Wypadkowe

1,67% do 31.3.2021 r.

Zdrowotne

9% (w tym 7,75% odliczana od podatku)

*składki liczy się od przechodu pracownika w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

**składkę liczy się od przychodu pracownika pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne

7.3. Obliczanie kwoty netto – przykłady

Stosując przedstawione stawki podatkowo-składkowe w tabelach 19-20 zostały przedstawione zasady obliczenia wynagrodzenia za pracę netto od kwoty 4000 zł brutto.

Tabela 19. Wynagrodzenie netto od 1.1.2021 r. dla pracownika pełnoetatowego do 26. roku życia korzystającego ze zwolnienia z PIT*

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
emerytalna (4000 zł x 9,76%) = 390,40 zł
Rentowa  (4000 zł x 1,5 %) = 60 zł
chorobowa  (4000 zł x 2,45 %) = 98 zł
Razem  (390,40 zł + 60 zł + 98 zł) = 548,40 zł
Składka zdrowotna
podstawa wymiaru (4000 zł – 548,40 zł) = 3451,60 zł
Pełna (3451,60 zł x 9%) = 310,64 zł
Zaliczka na podatek dochodowy
zaliczka na podatek 0 zł
Wynagrodzenie netto
  4000 zł – (548,40 zł + 310,64 zł) = 3140,96 zł

*kwota netto jest taka sama bez względu na rodzaj KUP i złożenie/brak złożenia PIT-2

Tabela 20. Wynagrodzenie netto przy podstawowych KUP od 1.1.2021 r.*

 

Dla pracownika, który złożył PIT-2 Dla pracownika, który nie złożył PIT-2
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
emerytalna

(4000 zł x 9,76%) = 390,40 zł

rentowa

(4000 zł x 1,5 %) = 60 zł

chorobowa (4000 zł x 2,45 %) = 98 zł
Razem  (390,40 zł + 60 zł + 98 zł) = 548,40 zł
Składka zdrowotna
podstawa wymiaru (4000 zł – 548,40 zł) = 3451,60 zł
Pełna (3451,60 zł x 9%) = 310,64 zł
Odliczana od podatku (3451,60% x 7,75%) = 267,50 zł
Zaliczka na podatek dochodowy
podstawa opodatkowania 4000 zł – (548,40 zł + 250 zł) = 3201,60 zł, po zaokrągleniu 3202 zł
zaliczka na podatek (3202 zł x 17%) – 43,76 zł = 500,58 zł (3202 zł x 17%) = 544,34 zł
po odliczeniu składki zdrowotnej 500,58 zł – 267,50 zł = 233,08 zł, po zaokrągleniu 233 zł 544,34 zł – 267,50 zł = 276,84 zł, po zaokrągleniu 277 zł
Wynagrodzenie netto
  4000 zł – (548,40 zł + 310,64 zł + 233 zł) = 2907,96 zł 4000 zł – (548,40 zł + 310,64 zł + 277 zł) = 2863,96 zł

*dotyczy pracownika pełnoetatowego, niebędącego uczestnikiem PPK

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najczęstsze pytaniaPobierz bezpłatny e-book
Obowiązki pracodawcy w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tworzenie. Odpis podstawowy. Zakres danych osobowych →