Problem przedstawiony w interpelacji poselskiej, dotyczył obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. zdecydowali się stosować przepisy nowe i jednocześnie na podstawie tych przepisów nie mają obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Minister Finansów zauważył, że ustalenie obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP powinno odbyć się na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU) (w brzmieniu obowiązującym w 2018 r.). Natomiast możliwość wyboru przepisów w zakresie obowiązków dokumentacyjnych do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. reguluje przepis art. 44 ust. 2ustawy zmieniającej, który ma charakter przepisu przejściowego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik wybierze nowe przepisy dokumentacyjne, to nie będzie jednocześnie stosował przepisów dokumentacyjnych obowiązujących do 31.12.2018 r. Przepisy art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej nie obejmują art. 27 ust. 5 PDOPrU (w brzmieniu obowiązującym w 2018 r.).

Zatem bez związku dla określenia obowiązku złożenia sprawozdania CIT-TP jest wybór przez podatnika nowych przepisów dokumentacyjnych. Tym samym również bez związku dla określenia obowiązku w zakresie złożenia CIT-TP jest zwolnienie lub brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku stosowania nowych przepisów.