Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W orzecznictwie sądowym brak jest jednolitego stanowiska w przedmiocie kwalifikacji kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez gminę jako kierownika jednostek organizacyjnej samorządu gminnego, na którym spoczywa obowiązek złożenia takiego oświadczenia. Dominująca w orzecznictwie jest pozytywna odpowiedź na to pytanie. Jednak obecne jest w orzecznictwie i stale komentowane stanowisko, wedle którego kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez gminę nie jest zaliczany do kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Rozbieżność ta ma znaczenie z punktu widzenia konsekwencji niedochowania obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w tym utraty części wynagrodzenia i odwołania ze stanowiska.