1. Wprowadzenie

Ustawowa regulacja zawarta w art. 25 ust. 6a-6e ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadyU) zobowiązuje podmioty zbierające i przetwarzające odpady do prowadzenia całodobowego monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Zapis należy przechowywać przez miesiąc, chroniąc go przed utratą. Utrwalony obraz lub jego kopię należy udostępniać na żądanie uprawnionych organów.

Przepisy wykonawcze realizujące delegację ustawową zawartą w art. 25 ust. 8a OdpadyU są w końcowej fazie etapu projektowania. Komisja Prawnicza postuluje, by weszły one w życie wraz z przepisami ustawowymi, tj. 22.2.2019 r.

2. Podmioty zobowiązane

Nowe przepisy mają na celu umożliwienie sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami. Do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów zostali zobowiązani posiadacze odpadów prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów obowiązani do uzyskania:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 25 ust. 6a w zw. z ust. 6d OdpadyU).

Ww. podmioty są zobowiązane prowadzić przedmiotowy monitoring przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu (art. 25 ust. 6d OdpadyU), a utrwalony obraz przechowywać we właściwych warunkach przez miesiąc od daty dokonania zapisu (art. 25 ust. 6b OdpadyU) oraz zabezpieczać go przed dostępem osób nieuprawnionych i jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży (art. 25 ust. 6e OdpadyU).

3. Udostępnianie zapisu

Utrwalony obraz lub jego kopię udostępnia się na żądanie:

 • organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami,
 • sądu,
 • prokuratury,
 • Policji,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Straży Granicznej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego (art. 25 ust. 6c OdpadyU).

4. Przepisy wykonawcze

Projekt przepisów wykonawczych określających:

 • wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
 • minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli,
 • wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu,

przygotowany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 25 ust. 8a OdpadyU, po długotrwałych konsultacjach wkroczył w końcową fazę i może wejść w życie wraz z przepisami ustawowymi tj. 22.2.2019 r. , co wskazuje na bardzo krótki okres dostosowania się zobowiązanych do nowych wymagań.