15 nie 16 lat

I tak zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 190 § 1 Kodeksu pracy młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Przypominamy, ze poprzednio wiek ten był określony na 16 – 18 lat.

W kolejnym § 2 zabrania się zatrudniania osoby, która nie ukończyła 15 lat.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

1. zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej,

2. zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,

3. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową,

4. zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.