Jak argumentuje Minister Finansów w okresie pandemii koronawirusa przychody branży turystycznej spadną w znacznym stopniu. W szczególności spadki przychodów dotkną organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Na obecną sytuację finansową przedsiębiorców turystycznych znacznie wpłynie także rozporządzeniem Rady Ministrów z 13.3.2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 436) a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.3.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 435). Obecnie odnotowany jest spadek sprzedaży w branży turystycznej na poziomie 60-70%, co w wymierny sposób wpłynie na obniżenie przychodów przedsiębiorców. W związku z tym uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Zatem do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2508) – wprowadzono regulacje, które umożliwią odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do aktualnie odnotowywanych strat finansowych przedsiębiorców. Roczny przychód, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych w roku 2020 nie może być niższy niż 50% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.