W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2035 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7.11.2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU), wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:

1) od 1.1.2018 r. do 31.12.2020 r. – nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ZużSprzElektU – nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;

2) od 1.1.2021 r. – nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Z rozporządzenia wynika, że minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, natomiast szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu jest określony w załączniku do rozporządzenia.