Od 1.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2392).

W związku z uchwaleniem ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 2193), która weszła w życie z 1.1.2019 r. zaistniała konieczność wydania nowego wzoru zeznania CIT-CFC, bowiem ustawa wprowadziła liczne zmiany dotyczące zagranicznej jednostki kontrolowanej. Przede wszystkim wprowadzono nowe normatywne pojęcie – zagranicznej jednostki kontrolowanej. Zgodnie z nową definicją za zagraniczną jednostkę może być również uznana m.in fundacja, trust, bądź zagraniczna podatkowa grupa kapitałowa. Wprowadzono również nowe kryteria uznania zagranicznej jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną powodujące obowiązek zapłaty podatku w Polsce w zakresie w jakim kryteria te dotyczą posiadania udziałów, prawa głosu, sprawowania faktycznej kontroli nad jednostką oraz osiągania kwalifikowanego przychodu z jej działalności gospodarczej. Stąd rozporządzenie Ministra Finansów z 12.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1980) utraciło moc z dniem 1.1.2019 r.

W konsekwencji zaistniała konieczność wydania nowego wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) oraz załącznika do niego, tj. informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI). Nowe wzory stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od 1.1.2019 r.