Rozporządzenia określają wzór:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) odpowiednio należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT- CFC);

2) załącznika do zeznania CIT-CFC (PIT-CFC) – informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI) odpowiednio (PIT/CFI) .

Określenie wzorów formularzy zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC) i odpowiednio należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) oraz stanowiących do nich załącznika – informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (CIT/CFI)/ (PIT/CFI) służy prawidłowemu określeniu podstawy opodatkowania, wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych przez podatników z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, terminu i miejsca składania zeznania, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji podatnika, zagranicznej jednostki kontrolowanej i urzędu skarbowego, do którego jest kierowane zeznanie oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika.

Do dochodów osiągniętych z zagranicznej spółki kontrolowanej w 2018 r. stosuje się wzór zeznania obowiązującego do 31.12.2018 r. Natomiast nowe wzory stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od 1.1.2019 r. Do dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętych w roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy, który rozpoczął się przed dniem 1.1.2019 r., a zakończy się po dniu 31.12.2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.