Konieczność zmiany wzorów wniosków o interpretację (ORD-IN i ORD-WS) wiąże się z dostosowaniem ich do regulacji wprowadzonych ustawą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 694). W związku z nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi we wzorze formularza ORD-IN proponuje się dodanej części H. i formularza ORD-WS proponuje się dodanie rubryki I, które mają zawierać elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

W poszczególnych częściach dodanej rubryki przewiduje się możliwość uwzględnienia danych dotyczących:

1) osób fizycznych,

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

3) zagranicznego zakładu,

4) państwa lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji.

W tym zakresie wzór formularza odpowiada aktualnemu brzmieniu art. 14b § 3a ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), zgodnie z którym w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, lub

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium RP za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne

– składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.