Stosunkowo niedawno – 30.7.2020 r. – weszło w życie rozporządzenie z 25.5.2020 r. MF w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 968, dalej WzórTytWykEgzAdmR). Rozporządzenie to zostało wydane na mocy delegacji ustawowej z art. 26 § 2 EgzAdmU. Wskazanym rozporządzeniem został ustalony m.in. nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych. Jedna ze zmian (w porównaniu ze wzorem uchylonego tytułu wykonawczego – z rozporządzenia z 8.8.2016 r. MF w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 850) dotyczy usunięcia w nowym wzorze rubryk z danymi: imię ojca, imię matki.

W istocie rzeczy nie byłoby nic znaczącego w wejściu w życie tego aktu prawnego w tym wspomnianych zmian, jednakże fakt ten (nowy wzór tytułu wykonawczego) może mieć istotne znaczenie w kontekście regulacji prawnych CzystGmU. Otóż, w art. 6m ust. 1b CzystGmU ustawodawca zawarł delegację ustawową dla rady gminy do ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią ww. regulacji:

„1b. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne”.

Wskazana regulacja prawna CzystGmU stanowi materialnoprawną podstawę do określenie elementów składowych – wzoru deklaracji na odpady komunalne. Warto zauważyć, że wśród możliwych danych, które rada gminy może żądać od mieszkańców, są m.in. – inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. Taki zapis wymaga więc skonfrontowania z ww. nowym WzórTytWykEgzAdmR. Jak już wyżej wskazano, wzór ustalony tym nowym rozporządzeniem pozbawiony został m.in. danych w zakresie podawania danych: imię ojca, imię matki. Oczywiście, z punktu widzenia ewentualnej procedury windykacyjnej pozyskiwanie tych danych przez gminę było rozwiązaniem korzystnym.

Co istotne, wskutek wejścia w życie nowych regulacji, aktualnie – w przypadku dokonywania zmian uchwał w sprawie deklaracji na odpady komunalne rada gminy (względnie rada miasta) winna uwzględnić ten fakt – czyli zmiany zakresu danych wzorca tytułu wykonawczego.

Wskazać jednocześnie należy, że w obrocie prawnym jest znacząca ilość uchwał w sprawie wzorów deklaracji właśnie z zapisami dotyczącymi danych (imię ojca, imię matki), co w myśl poprzednio obowiązującego rozporządzenia (tj. rozporządzenia z 8.8.2016 r.) miałoby uzasadnienie, a tym samym regionalna izba obrachunkowa nie miałaby podstaw kwestionować takiego zapisu. Aktualnie jednak, w następstwie nowej treści rozporządzenia, i wskazanego wyżej nowego wzorca tytułu wykonawczego – niezawierającego już danych w postaci imienia ojca i matki – rada gminy (miasta) powinna zmodyfikować dotychczas obowiązujące w sprawie wzorów deklaracji, uchylając fragmenty deklaracji zawierające powyższe sformułowania.

Ważne

Wniosek

  1. W uchwałach w sprawie wzorów deklaracji na odpady komunalne wchodzących w życie od 31.7.2020 r. nie ma podstaw, aby rada gminy ustanawiała wymóg podawania ww. danych. Skoro bowiem rada gminy może żądać tylko informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego, to z racji tego, że z zakresu tych danych (we wzorcu tytułu wykonawczego) ustawodawca usunął: imię matki, imię ojcato konsekwentnie brak podstaw, aby istniał wymóg podawania tych danych we wzorach deklaracji na odpady komunalne. Względy np. windykacyjne (celowościowe) nie mogą uzasadniać wymogu żądania tych danych.
  2. Z uwagi na zmianę stanu prawnego należy także dostosować do nowych wymogów dotychczas obowiązujące uchwały w sprawie wzorów deklaracji na odpady komunalne, które weszły w życie jeszcze przed WzórTytWykEgzAdmR.

Końcowo warto dodać, że niedostosowanie się przez gminę do ww. wymogów, może skutkować interwencją nadzorczą i stwierdzeniem nieważności w części uchwały w sprawie wzoru deklaracji na odpady komunalne.