Organy prowadzące szkoły i placówki będące JST są zobowiązane, na podstawie art. 30a KartaNauczU, w terminie do 10.2.2020 r. sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. Sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest określany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu MEN z 13.1.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. poz. 35 ze zm.). W świetle przepisów ww. rozporządzenia zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić przez zmianę kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na dany rok. Na podobnym założeniu – że zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko przez zmianę kwoty bazowej – oparto wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 z 16.1.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198) kwota bazowa dla nauczycieli obowiązującą w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 3045,21 zł. Jednakże przepis art. 14 ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) stanowi, że w okresie od 1.9.2019 r. do 31.12.2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 9,6%. W ten sposób średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostało zwiększone w trakcie 2019 r. przez procentową zmianę średniego wynagrodzenia, a nie przez zmianę kwoty bazowej.

Z uwagi na powyższe zmiany w rozporządzeniu z 13.1.2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest konieczne wprowadzenie przepisu przejściowego, który dotyczyłby sprawozdania składanego tylko za rok 2019. Stosownie do nowododanego przepisu § 6a ust. 1 w roku 2019 wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w okresach:

1) od 1 stycznia do 31 sierpnia – określa się jako iloczyn kwoty bazowej dla nauczycieli ogłoszonej w ustawie budżetowej na 2019 r. i wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 KartaNauczU;

2) od 1 września do dnia 31 grudnia – określa się zwiększając wysokość średniego wynagrodzenia wyliczonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, o 9,6%, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287).

Zmiany w sposobie liczenia średnich wynagrodzeń ujęto również we wzorze sprawozdania. Za rok 2019 r. sprawozdanie trzeba będzie złożyć na wzorze, który będzie stanowił załącznik do rozporządzenia zmieniającego, a nie na wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 2010 r.