Rozporządzenie określa nowy wzór służący organom rentowym zarówno do dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego (PIT-40A), jak i do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu uzyskanego od organu rentowego w danym roku podatkowym (PIT-11A). Wzór jest dostosowany do przepisów ustawy z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065), która weszła w życie 1.7.2020 r.

Określenie wzoru PIT-40A/11A będzie skutkować prawidłową identyfikacją podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego adresowany jest formularz, oraz umożliwi poprawne obliczenie podatku przez płatnika oraz podatnika.

Nowy wzór PIT-40A/11A stosuje się do dochodów uzyskanych od 1.1.2020 r. Nie dotyczy to jednak sytuacji, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. przed 20.8.2020 r.) roczne obliczenie podatku przez organ rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy zostały złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wcześniej obowiązującego wzoru.