W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dostosowano dotychczasowe rozporządzenie do mających obowiązywać od 1.1.2021 r. przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – przewiduje szereg zmian w ustawie o ryczałcie, w tym polegających na obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ujednoliceniu wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem. W związku z tym, projekt rozporządzenia określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu, tj. 15% oraz 12,5%. Rozporządzenie ma wejść w życie z 1.1.2021 r.