Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia (1.6.2019 r.) wiąże się ze zbliżającym upływem czasu na wykonanie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Nowy wzór „Dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego” (VAT-22 wersja 3) jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów 28.6.2018 r. Nie ma obowiązku opatrywania nowego wzoru formularza VAT-22 pieczęcią. Ponadto zniesiono wymóg podawania REGON.

Dodatkowo we wzorze oświadczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej zostało zastąpione pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej. Podobnie oświadczenie o znajomości przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie skutków niewywiązywania się z obowiązku wywozu środka transportu w terminie 14 dni od daty dostawy zostało zastąpione pouczeniem o treści odpowiadającej brzmieniu art. 42 ust. 8 VATU.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6.2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 2012 r. poz. 767). Jednak do 31.12.2019 r. może być stosowany wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego, określony ww. uchylonym rozporządzeniu bez konieczności opatrywania go pieczęcią.