Od 1.11.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Rozporządzenie zawiera załącznik nowej deklaracji VAT-14 dostosowanej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust.14c VATU, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Dodany przepis art. 103 ust. 5aa VATU znacznie rozszerza zakres stosowania tzw. pakietu paliwowego, jeśli chodzi o liczbę towarów objętych tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W art. 103 ust. 5aa VATU została wskazana m.in. lista towarów objętych pakietem paliwowym, sklasyfikowanych wg odpowiednich kodów CN, obejmująca kilkadziesiąt towarów.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 103 ust. 5a VATU, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

Omawiana zmiana w VATU, spowodowała konieczność wprowadzenia zmian we wzorze deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14(2) wraz z Objaśnieniami i jej integralnym załącznikiem VAT-14/A(2) – Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

W konsekwencji, utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 407).

Załącznik do nowego rozporządzenia zawiera aktualny wzór deklaracji VAT-14 (w wersji 3) i VAT-14/A (w wersji 3). Jednolity wzór deklaracji ułatwi podatnikom VAT wykonywanie obowiązku podatkowego.