1.1.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2320) zmieniające wzór deklaracji deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-U/S.

Zmiana wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wynika ze zmian wprowadzanych do rozporządzenia z 24.2.2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 887), których celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych.

Aby możliwe było efektywne wyeliminowanie nieprawidłowości, poprzez właściwe skorelowanie danych zawartych w dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy z danymi zawartymi w deklaracji akcyzowej, konieczna była również zmiana wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S), poprzez wprowadzenie pola 7a, wskazującego następujące statusy podatnika:

1) współwłaściciel – tak by w przypadku nabycia pojazdu przez więcej niż jedną osobę istniała pewność, iż złożona deklaracja AKC-U/S opiewa na pełną kwotę akcyzy, a nie np. dotyczy tylko części przypadającej na jednego ze współwłaścicieli;

2) podmiot, o którym mowa w art. 109 ust. 3a ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.), tj. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy;

3) inny – m.in. osoby fizyczne będące jedynym właścicielem pojazdu.

W ramach jednej deklaracji możliwe będzie wskazanie tylko jednego statusu podatnika, który będzie odnosił się do wszystkich zadeklarowanych w niej pojazdów.