Opracowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. W tym rozporządzeniu na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej określono nowy wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), a także dokonano zmian w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy” zostaną zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”. Rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 24.8.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1365).