Zmiana w formularzach deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 ma na celu dostosowanie wzorów formularzy do zmienionych przepisów ustawy PIT, m.in. ustawą z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1065), która weszła w życie 1.7.2020 r. Jej skutkiem jest zwolnienie z obowiązku sporządzania przez organy rentowe rocznego obliczenia podatku dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Dostosowanie deklaracji do zmian w PDOFizU umożliwi prawidłowe rozliczenie się przez płatników z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranego podatku zryczałtowanego począwszy od 1.1.2020 r., a także umożliwi podatnikom prawidłowe rozliczenie podatku należnego za rok podatkowy.

Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r. Jednak za prawidłowe uznaje się deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy, jeśli zostały złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.