Zmiana wzorów deklaracji ma na celu dostosowanie do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz stanowi realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

W konsekwencji nie ma obowiązku opatrywania pieczęcią deklaracji na podatek od środków transportowych, który istniał wcześniej.

Dodatkowo, w załączniku do deklaracji DT-1/A w części B.1., B.2. i B.3. w polu nr 20 „Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne” dodano poza dotychczas istniejącymi pozycjam i, dotyczącymi poziomu emisji spalin Euro czy faktu posiadania przez pojazd instalacji gazowej, następujące pozycje: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnym oraz pojazd napędzany wodorem.

Podatek od środków transportowych jest co do zasady płatny (na rachunek właściwej gminy) w dwóch ratach (proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego):

1) I rata do 15 lutego,

2) II do 15 września każdego roku.

Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji od środków transportowych składają deklarację do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby. Od 1.1.2019 r. podatnicy ci będą składać nowe wzory deklaracji.