Od 1.1.2019 r. obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2392). Ustawa tą dodano art. 146aa pkt 1 i 2 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), który dotyczy zakresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 23% i 8%. Ta zmiana wymagała odpowiedniego dostosowania deklaracji importowej (VAT-IM) oraz informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A). Dostosowano treść objaśnień nr 5 i 6 w deklaracji importowej do ww. zmian VATU. Nowy wzór VAT-IM (wersja 5) wejdzie w życie w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, które zostało skierowany do podpisu 25.2.2019 r.

Warto przypomnieć, że deklarację importową składa się w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej dla VAT za okres rozliczeniowy. Składa się ją do urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.